"Zarząd, zgłaszając propozycje w przedmiocie wypłaty dywidendy, uwzględnia konieczność zapewnienia spółce odpowiedniego poziomu płynności finansowej oraz kapitału niezbędnego do rozwoju jej działalności. Na datę prospektu, z zastrzeżeniem ograniczeń wskazanych w zdaniu poprzedzającym, zamiarem zarządu jest zaproponowanie walnemu zgromadzeniu przeznaczenie do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy 30-70% skonsolidowanego zysku netto przeznaczonego do podziału, osiągniętego za dany rok obrotowy" - czytamy w prospekcie.

Z wyjątkiem roku 2014 spółka nie wypłacała dywidendy. Z zysku za ub. rok, w wysokości 30,14 mln zł, Wittchen wypłacił w formie dywidendy 9,3 mln zł, tj. 0,056 zł na jedną akcję.