"W nieprawomocnym wyroku z dnia 3 grudnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił nakaz zapłaty wydany przez ten sąd w postępowaniu nakazowym w dniu 13 maja 2011 roku. Wyrok nie wywołuje żadnych skutków prawnych, wyrok jest wadliwy formalnie i merytorycznie (wada prawna określana w orzecznictwie Sądu Najwyższego jako rażący błąd orzeczniczy i wymaga podjęcia kroków naprawczych)" - czytamy w komunikacie.

Komputronik zamierza złożyć apelację do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Sąd ten, na podstawie dokładnie tych samych dokumentów, już trzykrotnie prawomocnie oddalił wnioski CCE o wstrzymanie wykonania tego nakazu zapłaty, uznając, iż twierdzenia dłużnika nie są nawet uprawdopodobnione.

"W zakresie motywów analizowanego rozstrzygnięcia emitent podziela jedynie konstatację Sądu Okręgowego w Warszawie, iż za w pełni skuteczną uznać należy umowę inwestycyjną i umowy wykonawcze do niej, bowiem sąd ten uczynił podstawą orzekania jedną z takich umów wykonawczych, jedynie błędnie ją interpretując. Stanowisko to ma duże znaczenie z perspektywy dochodzenia przez podmiot z grupy kapitałowej emitenta, tj. spółkę Contanisimo Limited, roszczeń z tytułu tzw. opcji put przeciwko dłużnikowi i spółce Texass Ranch Company Wizja PS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A." - czytamy dalej.

Komputronik podkreśla, że sprawa jego legitymacji prawnej do dochodzenia wobec CCE kwot z weksla zupełnego była przedmiotem wielokrotnych analiz i badań właściwych organów. W 8 prawomocnych postanowieniach organy prokuratury i sądy powszechne odmówiły prowadzenia wszczynanego przez CCE i osoby z nim powiązane postępowania karnego, związanego z dochodzeniem roszczeń wekslowych, uznając, iż dochodzenie roszczeń przez Komputronik nie wypełnia znamion jakiegokolwiek czynu zabronionego.

"Prawidłowość wskazanej powyżej oceny sytuacji emitenta, potwierdza postanowienie komornika sądowego przy Sądzie Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 9.12.2015r., który oddalił wniosek dłużnika o umorzenie postępowania egzekucyjnego z przedmiotowego weksla i kontynuuje egzekucję" - napisano także w komunikacie.

Źródłem sporów pomiędzy CCE a grupą Komputronika była umowa inwestycyjna zawarta 24 lipca 2010 r. oraz sprawy o zapłatę weksli z wystawienia CCE, które to w drodze indosu nabył Komputronik od instytucji finansowej w marcu 2011 r.

Komputronik - dystrybutor sprzętu IT - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej Komputronik, do której należy również Benchmark Sp. z o.o., Idea Nord sp. z o.o., Movity sp. z o.o., a także czeska spółka K24 s.r.o.