"Na obniżenie poziomu oceny ratingowej Tauron Polska Energia S.A. najistotniejszy wpływ ma realizowany przez spółkę plan inwestycyjny, zakładający poniesienie w ciągu najbliższych trzech lat wysokich nakładów na odtworzenie i rozbudowę mocy wytwórczych oraz w obszarze dystrybucji energii. EuroRating spodziewa się, że realizacja zaplanowanych inwestycji oznaczać będzie dalszy istotny wzrost zadłużenia spółki oraz wzrost ponoszonych kosztów finansowych" - czytamy w komunikacie.

Negatywnie na ocenę wiarygodności finansowej Taurona wpłynęło także uzgodnione przejęcie przez energetyczny koncern jednej z najbardziej nierentownych kopalń węgla kamiennego Brzeszcze, podano także.

EuroRating ocenia, iż akwizycja ta będzie wiązać się dla grupy Tauron z koniecznością pokrywania strat generowanych przez Brzeszcze, a także z poniesieniem dodatkowych nakładów inwestycyjnych koniecznych do poprawy efektywności funkcjonowania przejętej kopalni. Agencja zwraca także uwagę na wysokie ryzyko wystąpienia konieczności zwrotu pomocy publicznej otrzymanej przez Brzeszcze w kwocie sięgającej blisko 100 mln zł.

Agencja wskazała, że zmiana perspektywy ratingu z negatywnej na stabilną odzwierciedla obecne oczekiwania, iż Tauron zdoła w trakcie realizacji programu inwestycyjnego utrzymać poziom zadłużenia w zakresie określonym przez kowenanty zapisane w programie emisji obligacji, a także, że spółka utrzyma dotychczasową relatywnie wysoką rentowność oraz zadowalającą płynność. 

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating nadany spółce rating w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie.