"Łączna wartość nominalna akcji własnych nabytych w ramach programu odkupu nie przekroczy 10% kapitału zakładowego emitenta, tj. kwoty 113 083,23 zł, co odpowiada liczbie 1 130 832 akcji własnych" - czytamy w regulaminie.

Cena, za którą emitent będzie nabywać akcje własne nie będzie niższa niż 10 zł i wyższa niż 30 zł za jedną akcję własną, podano również.

"Akcje własne nabywane będą za pośrednictwem firmy inwestycyjnej poprzez realizację zleceń maklerskich na rynku regulowanym. Program odkupu będzie trwał nie później niż do dnia 31 marca 2016 r., jednak nie dłużej niż do chwili wyczerpania, określonej uchwałą WZA, kwoty przeznaczonej na odkup akcji własnych" - czytamy dalej.

Celem programu odkupu jest nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia, a następnie obniżenia kapitału zakładowego spółki, zaznaczono również.

"W ocenie zarządu, przeprowadzenie programu odkupu przyczyni się do urealnienia wyceny rynkowej spółki. Aktualny poziom wycen rynkowej spółki odbiega od jej realnej wartości, a także od wycen dokonywanych przez niezależnych analityków. […] Tego rodzaju działanie, jako alternatywna do dywidendy, umożliwi zmniejszenia zbyt wysokich kapitałów zapasowych spółki" - wskazano także.

Grupa kapitałowa SMT (dawniej ADV) realizuje strategię zorientowanej na obszary IT, a w szczególności na rozwijaniu biznesu opartego na własnych produktach. Spółka w październiku 2007 roku debiutowała na rynku NewConnect, a od kwietnia 2011 roku akcje SMT są notowane na rynku podstawowym GPW