"Po rozpatrzeniu wniosku zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015, przy rozważeniu oceny wniosku dokonanej przez radę nadzorczą, zwyczajne walne zgromadzenie postanawia podzielić wykazany w sprawozdaniu finansowym zysk netto w wysokości 16 630 260,16 zł w następujący sposób: 1. kwotę 7 780 913,40 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy; 2. kwotę 8 849 346,76 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy" - czytamy w projekcie uchwały.

Prawem do dywidendy ma być objętych 14 963 295 akcji, a wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,52 zł. Dzień dywidendy ustala się na dzień 7 września, a termin wypłaty dywidendy ustala się na 21 września, podano również.

Elzab to producent urządzeń elektronicznych, jak m.in. kasy fiskalne. Największym akcjonariuszem spółki jest Comp (ponad 75% akcji). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)