Umowy z PKO Bankiem Polskim, PKO Bankiem Hipotecznym i PKO BP Finat, zawarte odpowiednio 11 lutego 2013 r., 23 grudnia 2014 r. i 20 maja 2015 r., zostały wypowiedziane z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia, tj. ze skutkiem na 31 grudnia 2016 r.

Przedmiotem umów było prowadzenie za wynagrodzeniem przez InPost obsługi przesyłek nadawanych przez zleceniodawców na warunkach określonych w umowie.

"Jednocześnie emitent informuje, że w dniu 21 czerwca 2016 r. spółka zależna emitenta - Polska Grupa Pocztowa S.A. z siedzibą w Warszawie wypowiedziała z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia (ze skutkiem na dzień 30 września 2016 r. – data rozwiązania umów) umowę o świadczenie usług pocztowych zawartą w dniu 25 lutego 2008 r. pomiędzy PGP a P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" – czytamy w komunikacie.

Przedmiotem umowy było odbieranie pakietów z miejsc wskazanych przez zleceniodawcę i dostarczanie ich do wskazanych odbiorców.

"Przyczyną wypowiedzenia ww. umów przez emitenta oraz odpowiednio spółkę zależną emitenta jest brak ekonomicznego uzasadnienia dla kontynuowania ich realizacji. W związku z wypowiedzeniem umów, które były nierentowne, przewidywanym skutkiem finansowym powinno być zmniejszenie strat generowanych ich wykonywaniem" – czytamy dalej.

Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą największa prywatna poczta - InPost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - Inpost Finanse oraz Paczkomaty InPost. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews)