Przedstawienie przez resort spraw zagranicznych informacji o międzynarodowych aspektach brytyjskiego referendum, będzie pierwszym punktem posiedzenia rządu, które ma się rozpocząć w poniedziałek o godz. 10. Zazwyczaj obrady rządu odbywają się we wtorek.

W związku z Brexitem w poniedziałek dwa spotkania z ministrami spraw zagranicznych UE ma odbyć szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski. W poniedziałek rano w Pradze weźmie on udział w spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej z szefem niemieckiego MSZ Frankiem-Walterem Steinmeierem, a następnie w zaplanowanym w Warszawie spotkaniu w szerszym gronie szefów dyplomacji państw UE.

Premier Beata Szydło zapowiedziała, że Polska zaproponuje reformy, które są konieczne do przeprowadzenia we Wspólnocie, aby stawała się ona silniejsza i by się rozwijała. Była to reakcja na wyniki czwartkowego referendum w Wielkiej Brytanii, w którym 51,9 proc. głosujących opowiedziało się za opuszczeniem Unii przez ten kraj.

Rząd zajmie się również w poniedziałek projektem noweli Prawa bankowego. Jego celem jest usprawnienie procesu nadzoru nad rynkiem finansowym i zwiększenie bezpieczeństwa tego rynku w drodze nowelizacji ustaw regulujących zasady funkcjonowania dwóch grup podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), prowadzących działalność depozytowo-kredytową, tj. banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych (SKOK).

Reklama

Projekt przewiduje wyposażenie KNF w uprawnienie polegające na możliwości zlecenia ponownego badania wyceny zabezpieczeń wierzytelności w stosunku do wszystkich podmiotów prowadzących działalność depozytowo-kredytową, rozszerzenie katalogu przesłanek powołania przez KNF zarządu komisarycznego w banku, na wzór przepisów ustawy o SKOK, tj. o okoliczność powstania groźby zaprzestania spłacania przez bank zobowiązań oraz rażącego lub uporczywego naruszania przez bank przepisów prawa w działalności, wyłączenie stosowania niektórych przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego do postępowania w przedmiocie decyzji KNF o ustanowieniu zarządcy lub zarządu komisarycznego, odpowiednio w SKOK lub w banku oraz wprowadzenie możliwości alternatywnego powoływania instytucji zarządcy komisarycznego lub zarządu komisarycznego w SKOK, w zależności od skali działalności podmiotu. Wnioskodawcą projektu jest Ministerstwo Finansów.

Rada Ministrów omówi także - na wniosek Ministerstwa Rozwoju - przebieg prac nad projektem Zalecenia Rady UE dla Polski w sprawie krajowego programu reform Polski na 2016 r. oraz zawierającego opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na 2016 r.

Sprawozdanie krajowe na 2016 r. dotyczące Polski opublikowano 26 lutego 2016 r. Zawarto w nim ocenę postępów Polski w realizacji zaleceń dla naszego kraju, przyjętych przez Radę 14 lipca 2015 r., i postępów Polski w realizacji jej

krajowych celów w ramach strategii „Europa 2020”. 28 kwietnia 2016 r. Polska przedłożyła swój krajowy program reform na

2016 r. i swój program konwergencji na 2016 r.

W ocenie KE scenariusz makroekonomiczny, na którym oparto te prognozy budżetowe, jest wiarygodny dla 2016 r. i optymistyczny w odniesieniu do późniejszego okresu. Prognoza Komisji z wiosny 2016 r. wskazuje na ryzyko wystąpienia znacznego odchylenia od zalecanej korekty w 2016 r. oraz – przy założeniu niezmiennego kursu polityki – w 2017 r. Opierając się na swojej ocenie programu konwergencji i biorąc pod uwagę prognozę Komisji z wiosny 2016 r., Rada jest zdania, że istnieje ryzyko, iż Polska nie spełni warunków paktu stabilności i wzrostu. W związku z tym konieczne będą dalsze działania w celu zapewnienia spełnienia tych warunków w latach 2016 i 2017.

Rada Ministrów wysłucha także w poniedziałek informacji o stanie zaawansowania prac nad inicjatywami prorozwojowymi wraz

z harmonogramem ich realizacji, którą przedstawi szef resortu rozwoju. (PAP)