Zmiana organizatora stawek jest związana z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, które nakłada istotne wymogi wobec instytucji obliczających wskaźniki referencyjne.


"Proces przejęcia będzie miał charakter etapowy, na który będzie składało się: rozpoczęcie organizacji fixingu, uzyskanie zezwolenia na pełnienie funkcji administratora oraz przegląd metodyki stawek" - czytamy w komunikacie.

Wraz z przejęciem organizacji fixingu stawek referencyjnych, GPW przejmie również rolę agenta kalkulacyjnego. Umowa wejdzie w życie po jej akceptacji przez Radę WIBOR oraz wyrażeniu zgody na zmianę regulaminu fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR przez banki - uczestników fixingu, podano także.

"Decyzja giełdy o przejęciu organizacji fixingu stawek WIBID i WIBOR jest ważnym wydarzeniem w odniesieniu do prowadzonej dotychczas działalności. GPW, która dotychczas skupiała się na obrocie instrumentami rynku kapitałowego i towarowego, rozszerza swoją działalność o usługi z zakresu rynku finansowego. Wierzę, że ta decyzja przyczyni się do zwiększenia zainteresowania banków ofertą GPW, szczególnie w zakresie dłużnych instrumentów finansowych oraz kontraktów terminowych na stopy procentowe" - powiedziała prezes GPW Małgorzata Zaleska, cytowana w komunikacie.

Jak wyjaśnia spółka, decyzja o przejęciu przez GPW funkcji organizatora fixingu stawek referencyjnych nastąpiła w związku z ofertą, którą giełda otrzymała od Stowarzyszenia ACI Polska. Rezygnacja ACI Polska z pełnienia funkcji organizatora jest wynikiem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszu inwestycyjnego, które wejdzie w życie z początkiem 2018 r. Rozporządzenie to definiuje trzy podstawowe kategorie wskaźników i w zależności od jego przynależności, nakłada wymogi na podmiot obliczający dany wskaźnik.

"W związku z wejściem w życie rozporządzenia, Stowarzyszenie ACI Polska uznało, iż nie będzie w stanie spełnić jego wymogów, tym samym zwróciło się do GPW z ofertą przekazania organizacji fixingu stawek WIBID i WIBOR. GPW w wyniku przeprowadzonych analiz zdecydowała o przyjęciu oferty ACI Polska" - czytamy dalej.

"W opinii Rady WIBOR, GPW ze względu na doświadczenie w obliczaniu wskaźników rynkowych, odpowiednie zaplecze organizacyjno-techniczne oraz charakter instytucji zaufania publicznego. Jest podmiotem, który zapewni utrzymanie wysokiej jakości stawek referencyjnych oraz pozwoli na dostosowanie do wymogów regulacyjnych" - powiedział przewodniczący rady WIBOR Sławomir Panasiuk, cytowany w komunikacie.

Proces przejęcia przez GPW organizacji, a w przyszłości administracji fixingu stawek referencyjnych będzie miał charakter etapowy. W pierwszej fazie, po zmianie Regulaminu stawek WIBID i WIBOR, GPW przejmie funkcję organizatora i agenta kalkulacyjnego. Kolejny etap będzie polegał na przeprowadzeniu działań mających na celu uzyskanie zezwolenia na pełnienie przez GPW funkcji administratora zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU). Ważnym elementem planowanych zmian jest przegląd metodyki stawek referencyjnych. Proces ten zostanie przeprowadzony po uzyskaniu przez GPW wspomnianego wyżej zezwolenia i będzie miał charakter otwartych konsultacji z szerokim gronem uczestników rynku finansowego, w szczególności podmiotów wykorzystujących stawki referencyjne w umowach z klientami, podano także.

Stawka WIBOR jest obliczana od 1991 r., zaś stawka WIBID od 1995 r. Zgodnie z obowiązującą metodyką, na podstawie ofert banków-uczestników fixingu obliczane są średnie stanowiące wartość stawek dla poszczególnych okresów. Przekazane na fixing WIBID i WIBOR stawki mają charakter transakcyjny: każdy z banków po przedstawieniu swoich stawek, w przypadku zapytania od innego banku panelisty ma obowiązek zawierać transakcje po zaproponowanych przez siebie cenach. Od samego początku za proces organizacji fixingu stawek odpowiada Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska (wcześniej Polskie Stowarzyszenie Dealerów Bankowych FOREX Polska). Obecnie każda ze stawek jest obliczana dla 9 różnych okresów. Szacuje się, że stawki WIBID i WIBOR są punktem odniesienia w umowach kredytowo-depozytowych na poziomie 800 mld zł.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)