„Action również obecnie, w toku postępowania restrukturyzacyjnego jest wypłacalny i bez przeszkód reguluje swe wszystkie bieżące zobowiązania, czego dowodem jest sprawozdanie rachunkowe spółki za okres pierwszych dwóch miesięcy postępowania sanacyjnego oraz sprawozdanie finansowe spółki za pierwsze półrocze 2016, opublikowane pod koniec września" – poinformował ISBnews prezes Piotr Bieliński.

Action przedstawił na początku listopada plan restrukturyzacyjny, w którym opisał przyszłą strategię swojej działalności oraz informacje na temat poziomu i rodzaju ryzyka. Plan ten zawiera także propozycje warunków restrukturyzacji zobowiązań. Spółka w planie restrukturyzacyjnym podała, że "na moment otwarcia postępowania sanacyjnego była w pełni wypłacalna i jedynie zagrożona niewypłacalnością w sytuacji realizacji pesymistycznego scenariusza".

W planie restrukturyzacyjnym Action został przedstawiony test prywatnego wierzyciela, który ma na celu ocenę czy prywatny wierzyciel zaakceptowałby przewidziane w propozycjach układowych warunki spłaty zobowiązań.

„Przez test prywatnego wierzyciela należy rozumieć ocenę działań wierzyciela publicznego planowanych w postępowaniu restrukturyzacyjnym i w trakcie oraz w ramach wykonywania układu. Z przedstawionego testu opisanego w planie restrukturyzacyjnym wynika, że zobowiązania wierzyciela publicznoprawnego będą zaspokojone w większym stopniu w przypadku zawarcia i wykonania układu niż w ewentualnym postępowaniu upadłościowym. Reguła ta odnosi się również do pozostałych wierzycieli" – wskazuje prezes Action.

W ramach planu restrukturyzacyjnego Action zaproponował podział wierzycieli na dwie grupy. Pierwsza grupa obejmuje wszystkich wierzycieli, poza wierzycielami drobnymi. W tej grupie planuje się umorzenie 100% odsetek, spłatę 40% należności głównych w 20 ratach kwartalnych, płatnych każdorazowo w terminie do końca każdego kwartału oraz konwersję pozostałych 60% należności głównych na akcje Action.

„Propozycja konwersji części długu na akcje to naszym zdaniem najkorzystniejsze rozwiązanie. Pozwala na uregulowanie wierzytelności powstałych przed 1 sierpnia br. w maksymalnym stopniu. To sprawdzone i znane rozwiązanie, wykorzystywane z powodzeniem przez inne firmy. Przeprowadzone analizy wykazały, że nawet w najbardziej pesymistycznym scenariuszu Action staje się dzięki restrukturyzacji silniejszym i bardziej rentownym podmiotem. Konwersja wierzytelności na akcje pozwala znacząco przyspieszyć ten proces. Wierzyciele staną się tym samym beneficjentem tego wzrostu. Uważam, że ich udział w kapitale zakładowym firmy nie powinien budzić obaw pozostałych akcjonariuszy. Znam naszych partnerów handlowych. Z większością współpracujemy od wielu lat. Od wielu z nich otrzymujemy deklarację współpracy i wsparcia w tym procesie. Jestem przekonany, że długoterminowe zaangażowanie kapitałowe w firmę o takim potencjale będzie w ich interesie. Wdrożenie zaproponowanych rozwiązań, poprawi strukturę naszego bilansu. Rynek powinien traktować tę informację jako jednoznacznie pozytywną. Wartość dla akcjonariuszy jest dla nas kluczowa przy podejmowaniu decyzji" – stwierdził prezes Action.

Jak wynika z planu restrukturyzacyjnego korzystniejsze warunki układu (spłata 70% należności głównych w 20 ratach kwartalnych i konwersja 30% należności głównych na akcje Action) otrzymają wierzyciele, którzy po otwarciu postępowania udzielili lub zobowiążą się udzielić finansowania niezbędnego do wykonania układu.

W drugiej grupie wierzycieli opisanej w planie restrukturyzacyjnym znaleźli się ci, którzy posiadają wierzytelności główne nie przekraczające kwoty 50 tys. zł. Dla nich spółka przewiduje umorzenie 100% odsetek oraz spłatę 100% należności głównej.

„Obecne przepisy prawne uważam za niezgodne ze zdrowym rozsądkiem. Godzą one w nasz wspólny interes, co podkreśla wielu ekspertów. Prawdziwymi ofiarami takiej machiny są uczciwi przedsiębiorcy tacy jak my. Nie wpisuje się to w ideę rozwoju gospodarki opartej o silne firmy z polskim kapitałem. Action jest podmiotem o bardzo solidnych fundamentach. Wykorzystując dostępne narzędzie w postaci prawa restrukturyzacyjnego zamierzamy nie tylko udowodnić naszą rację przed sądem, ale ponownie wprowadzić Action na ścieżkę dynamicznego wzrostu. Jestem przekonany, że nasz przypadek posłuży innym jako dobry przykład na to jak należy prowadzić restrukturyzację. Mam dlatego nadzieję, że rynek odczyta nasz plan jako dobry znak. Z praktyki światowej wynika bowiem, że po udanych restrukturyzacjach spółki stają się dużo bardziej konkurencyjne niż rynek" – podsumował Bieliński.

Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. W ostatnim czasie realizuje również projekty e-commerce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)