"Wiodącym celem zrównoważonego rozwoju jest minimalizacja negatywnego wpływu prowadzonej działalności na otoczenie poprzez dalsze obniżenie wskaźników emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie efektywności energetycznej w zakresie wykorzystywanej energii elektrycznej oraz redukcja ilości odpadów (w każdym aspekcie o 7% w perspektywie roku 2022) i wdrożenie zasad gospodarki obiegu zamkniętego. Kolejne działania prośrodowiskowe to większa liczba ekologicznych linii produktowych "Go for Nature" oraz zwiększenie do 80% udziału opakowań kartonowych nadających się do recyklingu" - czytamy w komunikacie.

Zarząd Grupy CCC planuje także dalsze zwiększanie możliwości rozwoju pracowników, a także dalsze wspieranie różnorodności i równości. Długoterminowym celem jest uzyskanie prestiżowego ratingu MSCI ESG na poziomie A+ wyróżniającego światowych liderów zrównoważonego rozwoju.

"Dobrane przez CCC wskaźniki odnoszą się do wszystkich analizowanych obszarów, zarówno tych, w których wiele inicjatyw jest już realizowanych, jak i tych, w których firma dopiero planuje rozpocząć działania i widzi potencjał do poprawy. Ciągły monitoring oraz analiza danych z lat poprzednich pomagają nam w identyfikacji obszarów wrażliwych i takich, w których możemy zrobić jeszcze więcej dla środowiska, społeczności czy bezpieczeństwa w perspektywie trzech najbliższych lat" - powiedział prezes Marcin Czyczerski, cytowany w komunikacie.

Dziś 100% dostawców Grupy CCC zaangażowanych w wytwarzanie produktów podpisało Kodeks Postępowania CCC. W latach 2020-2022 grupa planuje włączyć do grupy objętej kodeksem także dostawców usług inwestycyjnych, cyfrowych i pozostałych. Grupa weryfikuje przestrzeganie zasad zapisanych w Kodeksie poprzez audyty. Odsetek partnerów, u których przeprowadzono takie kontrole ma wzrastać o 5 pkt proc. rocznie i osiągnąć poziom 60% w 2022 r.

"W najbliższych trzech latach planujemy rozwinąć ofertę produktów przyjaznych środowisku m.in. wprowadzając większą liczbę ekologicznych linii produktowych, zwiększając udział skór ekologicznych w produkcji i współpracując wyłącznie z dostawcami, którzy podpiszą tzw. Kodeks Postępowania CCC, zawierający zobowiązania środowiskowe i społeczne lub z takimi, których regulacje wewnętrzne są zbieżne z naszymi zasadami" - dodał prezes.

Obecnie 15% skór wykorzystywanych w produkcji pochodzi z certyfikowanych, przyjaznych środowisku garbarni (posiadających certyfikat Leather Working Group). Grupa planuje zwiększać ich udział co roku o 2 pkt proc.

W ramach wprowadzania zasad gospodarki obiegu zamkniętego CCC planuje także uruchomienie w Polsce pilotażowego programu zbiórki i odpowiedniego zagospodarowania używanego obuwia, co z powodzeniem zostało przeprowadzone w Szwajcarii w ubiegłym roku (zebrano 513 ton obuwia).

W nowych inwestycjach własnych grupa wykorzystuje wyłącznie energooszczędne technologie, energię ze źródeł odnawialnych, w tym własne instalacje fotowoltaiczne oraz przechodzi na inteligentne systemy zarządzania budynkami.

"Działania podjęte w ramach odpowiedzialnej ochrony środowiska mają na celu przeciwdziałanie kryzysowi klimatycznemu oraz osiągnięcie długoterminowych korzyści dla środowiska, z myślą o przyszłych pokoleniach. Od 2020 roku CCC z większą dokładnością mierzy ślad węglowy i będzie go zmniejszać w kolejnych latach. Przyjmując dokładniejsze mierniki, możemy formułować i wdrażać działania naprawcze oraz mierzyć ich postępy. Wprowadzamy także zasady gospodarki obiegu zamkniętego co przełoży się na jeszcze mniejszą ilość odpadów i mniejsze zapotrzebowanie na surowce" - powiedział wiceprezes ds. strategii CCC Karol Półtorak.

W 2020 roku torby foliowe znikną ze wszystkich sklepów Grupy CCC. W 2021 roku 70% opakowań produkcji własnej będzie pochodzić z recyklingu, a w 2022 roku 80% tych opakowań będzie nadawać się do ponownego recyklingu, podano także.

"W Centrum Badań i Rozwoju CCC pracujemy nad innowacyjnymi koncepcjami pakowania produktów, dystrybucji obuwia czy prototypem urządzenia sklejającego opakowania do butów. Wymiernymi, docelowymi efektami tych prac będzie dalsza optymalizacja zużycia materiałów i surowców, rozwój technologii dystrybucji obuwia, obniżenie kosztów pakowania oraz minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko" - powiedział wiceprezes ds. logistyki i produkcji CCC Mariusz Gnych.

Grupa CCC na koniec 2019 roku zatrudniała 15 257 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty), z czego 88% stanowiły kobiety, a 12% mężczyźni. Nadrzędnym celem w tym obszarze jest zapewnienie pracownikom rozwoju na rynku polskim i międzynarodowym, w oparciu o kulturę różnorodności i równości.

"Jednocześnie grupa wyznaczyła cel wyrównania wynagrodzeń osób różnych płci wykonujących analogiczną pracę. Wskaźnik Gender Pay Gap Ratio (GPGR) oddzielnie kalkulowany dla różnych grup pracowników ma docelowo zmniejszyć się o 2/5 do roku 2022. Dziś GPGR dla grupy wynosi 14%, czyli jest to poziom nieco lepszy niż standardy rynkowe, m.in. w Polsce. Założeniem grupy jest stałe doskonalenie i długoterminowo doprowadzenie do równości wynagrodzeń za tę samą pracę. Jednocześnie grupa opracowała Politykę Różnorodności i planuje wdrażanie jej do końca 2022 roku. Zgodnie z założeniami 100% menedżerów i kadry zarządzającej oraz 50% pozostałych pracowników zostanie przeszkolonych z zakresu zasad tej polityki" - czytamy także.

"2019 rok i I półrocze 2020 były okresem intensywnych zmian, transformacji cyfrowej, a następnie działania w zupełnie nowym otoczeniu rynkowym dotkniętym przez pandemię. Jako CCC wykorzystaliśmy jednak ostatni kryzys jako katalizator zmian. Dzięki naszym pracownikom możemy dalej realizować plany rozwoju, w tym także ambitny plan uzyskania wysokiego ratingu MSCI ESG, który jest miarą działalności firm na całym świecie pod kątem odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Dwa lata temu, kiedy pierwszy raz pojawiliśmy się w tym rankingu, dostaliśmy ocenę BB (5. stopień w 9-stopniowej skali). W 2019 r. uzyskaliśmy już ocenę BBB, czyli o jeden punkt wyższą. Dziś plasujemy się w połowie stawki, ale w perspektywie roku 2022 mamy ambicję dołączyć do prestiżowej grupy A, która łączy światowych liderów zrównoważonego rozwoju biznesu" - podsumował Czyczerski.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 844,7 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)