Na podstawie umów, Columbus ma swobodne prawo do oceny projektów przygotowywanych do realizacji przez Huffington Invest Group lub ELQ i decydowania o ich nabyciu lub odmowie nabycia (każdy projekt realizowany będzie w ramach spółki celowej). Jednocześnie Columbus na podstawie umowy nabywa prawo do wyłączności nabycia poszczególnych projektów (spółek celowych) realizowanych przez dewelopera, lub które będą realizowane przez dewelopera, w okresie wskazanym w umowie, podano w komunikatach.

"W przypadku zgłoszenia chęci nabycia danego projektu (spółki celowej) Columbus udzieli tej spółce celowej pożyczki (w kwocie wymaganej do opłacenia zaliczki na opłatę przyłączeniową ustaloną dla danego projektu, która to kwota zostanie bezpośrednio zapłacona na rachunek operatora systemu dystrybucyjnego), która zostanie zabezpieczona zastawem rejestrowym na 50% udziałach tej spółki, a Deweloper zapewni, że Columbus otrzyma ofertę sprzedaży 100% udziałów tej spółki celowej" - czytamy dalej.

W osobnym komunikacie Columbus Energy podał, że otrzymał wypowiedzenie umowy joint venture z Unisun Energy dotyczącej wspólnej budowy portfela farm fotowoltaicznych z wygraną aukcją OZE o wolumenie 66 MW.

"Wypowiedzenie zostało uzasadnione tym, że strony umowy nie wynegocjowały oraz nie zawarły w terminie umów, których zawarcie było przewidziane umową. Dodatkowo Unisun twierdzi, że nie zostało zabezpieczone w terminie finansowanie, z czym zarząd się nie zgadza, ponieważ informacje o zabezpieczeniu finansowania były przekazywane na bieżąco do Unisun w trakcie realizacji umowy i nie były kwestionowane" - czytamy w materiale.

Spółka zaznaczyła, że niniejsze wypowiedzenie będzie podlegało analizie prawnej. Jednocześnie podano, że w okresie przed otrzymaniem wypowiedzenia, wypełniając postanowienia umowy złożył Unisun propozycję zakupu projektów, których dotyczy umowa i prowadzone są aktualnie negocjacje w tej sprawie.

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews)