"Zgodnie z listem intencyjnym intencją jego stron jest dążenie do uzgodnienia warunków transakcji sprzedaży akcji IGL oraz doprowadzenie do zamknięcia transakcji do dnia 31 grudnia 2020 r." - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z zawartym listem intencyjnym, strony uzgodniły, że cena nabycia akcji IGL zostanie ustalona w oparciu o wyceny sporządzone przez obie strony. List intencyjny przewiduje odroczenie terminu płatności ceny za akcje IGL na okres do 36 miesięcy od dnia zamknięcia transakcji.

"W liście intencyjnym strony postanowiły, że w celu zabezpieczenia płatności ceny za akcje IGL:

1) GH ustanowi na rzecz emitenta zastaw na akcjach wybranych spółek zagranicznych posiadanych przez GH, w liczbie odpowiadającej maksymalnie 9,99% kapitału zakładowego danej spółki;

2) GH dokona również na rzecz emitenta przelewu wierzytelności przyszłych, należnych GH z tytułu zapłaty za akcje spółek zagranicznych" - czytamy dalej.

W przypadku niezaspokojenia przez GH roszczenia o zapłatę ceny nabycia akcji IGL z przedmiotu zastawu, Idea Bank będzie mógł zaspokoić się z przyszłych zysków (dywidendy) z akcji IGL należnych GH oraz LC Corp, podkreślono.

Realizacja transakcji uwarunkowana będzie uzyskaniem zgód organów korporacyjnych banku oraz brakiem sprzeciwu do uchwał organów emitenta Bankowego Funduszu Gwarancyjnego działającego jako kurator banku.

"Emitent spodziewa się, że transakcja będzie miała pozytywny wpływ na wynik finansowy brutto emitenta poprzez jego zwiększenie w kwocie szacowanej w przedziale od około 100 mln zł do około 135 mln zł. Ponadto emitent szacuje, że transakcja będzie miała wpływ na współczynniki kapitałowe emitenta w ten sposób, że poprzez wzrost funduszy własnych poprawie ulegną współczynniki TCR oraz Tier 1 o około 1,3 pkt proc. do 1,8 pkt proc. w zależności od ostatecznej ceny sprzedaży akcji IGL" - podsumowano.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)