Zysk operacyjny wyniósł 19,17 mln zł wobec 17,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody operacyjne sięgnęły 64,37 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 61,69 mln zł rok wcześniej.

Zysk netto w I-II kw. 2020 r. wyniósł 31,23 mln zł wobec 29,49 mln zł zysku rok wcześniej, a przychody operacyjne wyniosły 131,27 mln zł w porównaniu z 125,57 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2020 roku przychody operacyjne wyniosły 131 266 tys. zł i były o 4,5 % wyższe niż w okresie porównywalnym. Wzrost przychodów wynika z poprawy wielkości sprzedaży produktów Asseco Business Solutions zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznych. Wzrost sprzedaży nie pozostał bez wpływu na poziom kosztów operacyjnych. Podstawowe koszty działalności operacyjnej (bez wartości odsprzedanych towarów, materiałów i usług obcych - COGS) były o 4,9 % wyższe niż w okresie porównywalnym. Największy udział w strukturze kosztów operacyjnych (71,0%) mają koszty świadczeń na rzecz pracowników (w tym przede wszystkim wynagrodzenia i PPK). W porównaniu do I półrocza 2019 roku koszty te wzrosły o 5,8%" - czytamy w sprawozdaniu zarządu do wyników.

Kolejną istotną pozycję kosztową stanowią usługi obce, które spadły o 7,3%. Spółka konsekwentnie zwiększa udział w portfelu projektów o wyższej rentowności, co spowodowało, że wzrosły wszystkie dynamiki wzrostu. Zysk netto Spółki Asseco Business Solutions wypracowany w I półroczu 2020 roku zamknął się kwotą 31 226 tys. zł wobec 29 489 tys. zł w okresie porównywalnym (wzrost o 5,9%), podano także.

"Spółka klasyfikuje swoje przychody według segmentów: systemy ERP oraz przychody niealokowane. W I półroczu 2020 roku przychody segmentu systemy ERP były o 5,4 % wyższe niż w okresie porównywalnym, podczas gdy zysk ze sprzedaży segmentu ERP wzrósł o 6,4%. Marża zysku EBITDA wzrosła z 39,4% do 38,6 % w analogicznym okresie roku bieżącego. Marża zysku netto po pierwszym półroczu 2020 roku wynosiła 23,8% i wzrosła o 0,3% w stosunku do okresu porównywalnego" - czytamy dalej.

W ramach grupy kapitałowej Asseco, Asseco Business Solutions stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mobilne systemy wspomagające zarządzanie.

(ISBnews)