Jak podkreśla się w Ocenie Skutków Regulacji opublikowanego projektu rozporządzenia Ministra Klimatu, głównym celem jest określenie wymagań dla przetwarzania niesegregowanych odpadów komunalnych w taki sposób, aby uzyskany produkt - tzw. stabilizat - nie zawierał już odpadów ulegających biodegradacji i mógł być bezpiecznie unieszkodliwiany na składowisku odpadów.

Jak zaznaczyło MK, projekt rozporządzenia uzupełniono o obowiązek prowadzenia rozładunku i mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w obiekcie zamkniętym. Obiekt taki mam mieć szczelne podłoże, a także urządzenia wentylacyjne oraz ograniczające w szczególności przedostawanie się pyłów do powietrza. Ma to na celu ograniczenie emisji do środowiska, a w konsekwencji również i uciążliwości zapachowych - zaznaczyło ministerstwo.

Potrzeba ustanowienia takich wymagań ma m.in. podnieść konkurencyjność instalacji na rynku i tym samym obniżyć ceny przetwarzania odpadów komunalnych. Odpady będą mogły być przewożone do najbliżej zlokalizowanej instalacji do ich przetwarzania - wskazało MK.

Koszty związane z dostosowaniem się do nowej regulacji mają ponieść zarządzający instalacjami do mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych odpadów komunalnych. Chodzi o budowę szczelnych obiektów m.in. z odpowiednimi urządzeniami z urządzeniami wentylacyjnymi.

Koszt budowy odpowiedniego obiektu o powierzchni niecałych 5 tys. m kw. Ministerstwo Klimatu oszacowało na 4 mln zł, w tym szacowany koszt szczelnej posadzki to 200 tys. zł, koszt instalacji wentylacyjnej – 400 tys. zł, a koszt instalacji do oczyszczania gazów – 100 tys zł.

Ministerstwo szacuje, że w Polsce jest co najmniej 17 instalacji wymagających dostosowania do proponowanej regulacji. (PAP)

wkr/ pad/