Zysk operacyjny wyniósł 165,93 mln zł wobec 64,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 604,11 mln zł w I-II kw. 2020 r. wobec 585,17 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2020 r. grupa kapitałowa odnotowała wzrost skonsolidowanego wyniku finansowego netto o 83 845 tys. zł (135 696 tys. zł w I półroczu 2020 r. i 51 851 tys. zł w I półroczu 2019 r.), w tym: 54 438 tys. zł - spadek szacowanych kosztów z tytułu rekompensat KDT odnotowany przez spółkę zależną EC Zielona Góra, które w I półroczu 2020 r. były dodatnie i wyniosły 39 436 tys. zł w porównaniu do wartości ujemnej w I półroczu 2019 r. w kwocie 15 002 tys. zł, 107 037 tys. zł - wzrost pozostałej działalności operacyjnej głównie z tytułu sprzedaży uprawnień do emisji CO2 otrzymanych z puli niewydanych uprawnień za poprzednie lata okresu rozliczeniowego, 10 917 tys. zł - wzrost przychodów ze sprzedaży ciepła i energii elektrycznej w wyniku wzrostu cen, 73 477 tys. zł - wzrost kosztu własnego sprzedaży, w tym wzrost rezerwy na zakup uprawnień do emisji CO2 o 52 414 tys. zł oraz wzrost kosztów remontów i amortyzacji" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2020 r. wyniósł 29,32 mln zł wobec 34,12 mln zł zysku rok wcześniej.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 365,7 MW i cieplnej 1 080,4 MW. Większościowy pakiet akcji spółki należy do Polskiej Grupy Energetycznej.

(ISBnews)