Strata operacyjna wyniosła 29,97 mln zł wobec 38,27 mln zł straty rok wcześniej. EBITDA wyniosła -11,15 mln zł i wzrosła o 8,45 mln zł w porównaniu do I półrocza 2019 roku. Marża zysku EBITDA wzrosła o 1 pkt proc., osiągając poziom -2%.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 558,42 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 655,42 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2020 roku Grupa Trakcja osiągnęła przychody na poziomie 558 417 tys. zł, które zmniejszyły się o 15% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Koszt własny sprzedaży w okresie 6 miesięcy 2020 roku zmniejszył się o 16% i osiągnął wartość 553 546 tys. zł. Grupa zakończyła I półrocze 2020 roku zyskiem brutto ze sprzedaży w kwocie 4 871 tys. zł, co stanowi wzrost o 5 325 tys. zł w stosunku do I półrocza 2019 roku. Marża zysku brutto na sprzedaży w omawianym okresie wyniosła 0,87% i była o 0,94 pkt proc. wyższa niż w analogicznym okresie roku 2019" - czytamy w raporcie.

"Czynnikiem, który miał najistotniejszy wpływ na poziom marży zysku brutto ze sprzedaży I półrocza 2020 roku, była sytuacja w jednostce dominującej, która odnotowała spadek o 107 676 tys. zł przychodów ze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Było to efektem trudności jednostki dominującej z regulowaniem płatności wobec podwykonawców i dostawców materiałów, które wpłynęły negatywnie na tempo realizacji kontraktów budowlanych, a także rozliczanie nisko marżowych kontraktów pozyskanych w trudniejszych dla ofertowania latach ubiegłych oraz przed znaczącą podwyżką kosztów produkcji. Jednocześnie polepszeniu w stosunku do I półrocza 2019 roku uległa sytuacja w Grupie AB Kauno Tiltai, która odnotowała wzrost marży zysku brutto ze sprzedaży o 10 449 tys. zł. Wpływ na to miał korzystniejszy portfel projektów, a także sprzyjające warunki pogodowe, które pozwoliły na rozpoczęcie prac w lutym 2020 roku, czego skutkiem było zwiększenie przychodów w I półroczu 2020 roku w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wpływ ogólnej sytuacji związanej z pandemią wirusa SARS - COV-2 na poziom przychodów i zysku brutto ze sprzedaży Grupy Trakcja był niewielki" - czytamy dalej.

Grupa w okresie I półrocza 2020 roku w ramach wsparcia publicznego uzyskała 3,4 mln zł w formie subwencji finansowych udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju w ramach programu tarcza finansowa, podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2020 r. wyniosła 23,02 mln zł wobec 18,91 mln zł straty rok wcześniej.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 440,77 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)