"Benefit Systems informuje o podjęciu przez zarząd uchwały ws. emisji przez spółkę obligacji serii A oraz uchwały ws. emisji obligacji serii B. Uchwały zostały podjęte w ramach ustanowionego w spółce programu emisji obligacji do kwoty nie wyższej niż 100 000 000 zł" - czytamy w komunikacie.

Obligacje serii A zostaną wyemitowane jako obligacje zabezpieczone, wartość nominalna: 1 000 zł, cena emisyjna: 1 000 zł, wielkość emisji: do 50 000 tys. obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 50 000 000 zł. Stopa procentowa zmienna, stopa bazowa oparta o WIBOR 6M powiększona o marżę: Różna dla poszczególnych okresów odsetkowych - od 175 pkt. baz. do 275 pkt. baz. Dzień emisji to dzień, w którym obligacje serii A zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, a termin wykupu to 18 miesięcy od dnia emisji, podano także.

"Obligacji serii B zarząd spółki postanowił wyemitować obligacje o następujących parametrach: [...]: Wartość nominalna: 1 000 zł, cena emisyjna: 1 000 zł, wielkość emisji: do 50 000 tys. obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 50 000 000 zł, cel emisji: nieokreślony, obligacje serii B zostaną wyemitowane jako obligacje zabezpieczone. Stopa procentowa zmienna, stopa bazowa WIBOR 6M powiększona o marżę Różna dla poszczególnych okresów odsetkowych: od 275 pkt. baz. do 525 pkt. baz. Termin wykupu: 48 miesięcy od dnia emisji" - czytamy także.

Cel emisji obligacji serii A i B nie został określony.

"Obligacje serii A oraz B zostały zabezpieczone poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego: przez Benefit Systems International sp. z o.o. na udziałach MultiSport Benefit S.R.O. z siedzibą w Pradze, przez Fit Invest International sp. z o.o. na udziałach Beck Box Club Praha S.R.O. z siedzibą w Pradze, przez Fit Invest International sp. z o.o. na udziałach Form Factory S.R.O. z siedzibą w Pradze, przez spółkę na udziałach Benefit Partners sp. z o.o., przez Benefit Partners sp. z o.o. na wybranych aktywach tej spółki oraz przez Benefit IP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. na prawie ochronnym do znaku towarowego Benefit Systems, jak również poprzez wystawienie przez spółkę dwóch weksli własnych in blanco, przy czym maksymalna kwota, na jaką mogą być wypełnione łącznie wszystkie weksle nie może przekroczyć 150 mln zł. Powyższe zabezpieczenia zostały ustanowione i zabezpieczają, z zachowaniem zasady równego pierwszeństwa, wszystkie obligacje do łącznej kwoty 200 mln zł" - czytamy także.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW.

(ISBnews)