"Nadzwyczajne walne zgromadzenie Elemental Holding, [...] uwzględniając wniosek złożony przez EFF B.V. z siedzibą w Maastricht, JJR Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Macieja Rogalińskiego oraz Delpia Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [...] postanawia niniejszym wycofać wszystkie akcje spółki, tj. łącznie 170 466 065 [...] akcji oznaczonych kodem ISIN PLELMTL00017, o wartości nominalnej 1 zł każda [...] z obrotu na rynku regulowanym" - czytamy w projekcie uchwały na walne.

Pod koniec sierpnia 2020 r. Terra Recycling oraz Tesla Recycling zawarły porozumienie akcjonariuszy z EFF B.V., JJR Invest, Maciejem Rogalińskim oraz Delpia Investments. Łącznie w porozumieniu uczestniczą akcjonariusze posiadający 155 108 168 akcji stanowiących 90,99% kapitału zakładowego i uprawniających do 155 108 168 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi 90,99% ogólnej liczby głosów na walnych zgromadzeniach.

Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r.

(ISBnews)