Strata operacyjna wyniosła 1,45 mln zł wobec 2,38 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 932,37 tys.zł w 2020 r. wobec 927,6 tys. zł rok wcześniej.

"Przeważającą część przychodów z działalności operacyjnej grupy stanowiły przychody z tytułu dotacji uzyskiwanych ze środków krajowych i zagranicznych na badania prowadzone przez OncoArendi Therapeutics" - czytamy w raporcie.

Największą pozycję kosztów z działalności operacyjnej w I półroczu 2020 roku stanowiły usługi obce, które zawierają głównie koszty usług prawnych, konsultacyjnych, najmu oraz usług księgowych. Na wzrost kosztów w tej kategorii miała wpływ opłata za usługi doradcze na potrzeby ubiegania się o dofinansowanie. Istotną pozycję w kosztach z działalności operacyjnej stanowią również wynagrodzenia oraz koszty świadczeń pracowniczych. W I półroczu 2020 r., w związku z działaniami wynikającymi z pandemii koronawirusa, koszty wynagrodzeń były niższe niż w 2019 r. i wyniosły odpowiednio 0,79 mln zł oraz 0,97 mln zł.

"Niezakończone prace rozwojowe, na które składają się koszty prowadzonych prac rozwojowych, wzrosły o 1,97 mln zł z 44,96 mln zł na dzień 31 grudnia 2019 r. do 46,93 mln zł na dzień 30 czerwca 2020 r. Wzrost ten był wynikiem zwiększonych nakładów na realizację coraz bardziej zaawansowanych projektów badawczych" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2020 r. wyniosła 1,42 mln zł wobec 2,01 mln zł straty rok wcześniej.

OncoArendi Therapeutics to innowacyjna firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od kwietnia 2018 r.

(ISBnews)