"W związku z tym, że liczba akcji objętych zapisami przekroczyła liczbę akcji wskazaną w punkcie 5 wezwania, zastosowana została proporcjonalna redukcja zapisów. Średnia stopa redukcji wyniosła 85,91%" - czytamy w komunikacie.7 września GTC Holding poinformował, iż ogłosił wezwanie do zapisywania się na 21 891 289 akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym GTC. Wzywający zamierzał nabyć akcje, które reprezentują 4,51% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu. Akcje objęte wezwaniem miały być nabywane po cenie 6,89 zł za sztukę.30 września br. zarząd GTC ocenił, że wezwanie ogłoszone przez GTC Holding jest zgodne z interesem spółki, jednak cena akcji w wezwaniu nie odpowiada wartości godziwej. Zdaniem zarządu, wartość godziwa akcji spółki określona na podstawie wartości jej aktywów netto powinna mieścić się w przedziale od 9,25 zł do 10,67 zł.9 października GTC Holding podwyższył cenę w wezwaniu do 8,76 zł z 6,89 zł za akcję.1 października br. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) poinformowała, że podjęła środki prawne w celu przeciwdziałania naruszeniu przepisów ustawy o ofercie publicznej w związku z ogłoszeniem 7 września br. przez GTC Holding wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Globe Trade Centre (GTC). KNF zażądała wprowadzenia niezbędnych zmian i uzupełnień w treści wezwania, które uwzględnił wzywający i przesunął termin przyjmowania zapisów w ten sposób, że rozpoczynają się 2 października 2020 r. Ponadto z upoważnienia przewodniczącego KNF 28 września 2020 r. wydano zarządzenie o przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w celu ustalenia, czy istnieją podstawy do wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia na wzywającego kary pieniężnej.Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Jest właścicielem i zarządcą budynków komercyjnych oferujących powierzchnię biurową i handlową w Polsce, Serbii, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii, Czechach i na Węgrzech. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.(ISBnews)