"Ponadto 2 listopada 2020 r. został zawarty pomiędzy PZU S.A. a jego kontrahentem aneks nr 1 do umowy ramowej zlecenia o okresowe udzielanie kontrgwarancji określający zasady udzielania przez Kontrahenta na zlecenie PZU S.A. kontrgwarancji wystawianych na rzecz banku" - czytamy w komunikacie.

Umowa gwarancji określa zasady udzielania przez PZU w ramach limitu zaangażowania, na zlecenie i na rzecz banku, gwarancji ubezpieczeniowych ochrony kredytowej nierzeczywistej.

"Limit zaangażowania z tytułu gwarancji udzielanych na podstawie umowy gwarancji wynosi maksymalnie 4 mld zł. Limit obowiązuje przez okres 3 lat i jest odnawialny, co oznacza, że wygaśnięcie gwarancji odnawia limit o 'uwolnioną' kwotę pomniejszoną o kwoty ewentualnych wypłat z gwarancji" - czytamy dalej.

Na wysokość wynagrodzenia za udzielenie gwarancji z tytułu umowy gwarancji będzie miała wpływ m.in. amortyzacja portfela. Dodatkowo w wynagrodzeniu może być uwzględniona premia za kontrgwarancję, której wydanie PZU może zlecić swojemu kontrahentowi na podstawie umowy kontrgwarancji, podano także.

"Na chwilę obecną nie jest możliwe podanie wielkości wynagrodzenia za gwarancję udzielaną na podstawie umowy gwarancji, gdyż będzie ono uzależnione od wysokości sumy gwarancyjnej oraz od jakości portfela zabezpieczanego gwarancją. Wydanie każdej gwarancji będzie poprzedzone wnioskiem banku oraz oceną i wyceną przedstawionego do gwarancji portfela" - napisano też w komunikacie.

Maksymalny okres obowiązywania gwarancji wydawanych w ramach umowy gwarancji wynosi 5 lat i przedłużony jest o okres na zgłaszanie roszczeń. Udział własny banku w wymagalnych należnościach z tytułu wierzytelności wynosi 10% wartości portfela obejmowanego daną gwarancją.

"W ramach aneksowanej umowy kontrgwarancji, która określa zasady udzielania przez kontrahenta na zlecenie PZU S.A. kontrgwarancji wystawianych na rzecz banku, dostępny limit kontrgwarancji wynosi 2,6 mld zł. Dostępny limit będzie pomniejszany każdorazowo przy udzieleniu każdej kolejnej kontrgwarancji o sumę gwarancyjną wskazaną w tej kontrgwarancji, przy czym dostępny limit kontrgwarancji będzie miał charakter odnawialny, co oznacza, że wygaśnięcie kontrgwarancji spowoduje odnowienie limitu" - wskazano także.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 76,73 mld zł na koniec 2019 r.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów przekroczyła w 2019 roku 343 mld zł. Ma 22 mln klientów w pięciu krajach. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)