"Po wyjątkowo pełnym wyzwań II kwartale, III kwartał 2020 roku przyniósł względną stabilizację funkcjonowania sektora, jednak na zauważalnie niższych poziomach przychodowych w porównaniu do roku poprzedniego. Obecnie obserwujemy nieznaczne odbicie cen węgla na rynkach światowych, aktualnie kontrahenci realizują swoje zobowiązania wobec Grupy Famur, a wcześniej zawarte umowy wykonywane są bez większych problemów. Pod koniec września 2020 podpisano porozumienie pomiędzy przedstawicielami rządu, a Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, dotyczące zasad i tempa transformacji sektora węgla kamiennego, zakładające sukcesywne wyłączanie z eksploatacji kopalń Polskiej Grupy Górniczej oraz Weglokoks Kraj, aż do ich całkowitego wygaszenia w 2049 roku. Z perspektywy Grupy Famur oznacza to stopniowe zmniejszanie zapotrzebowania na produkty i usługi na rynku krajowym analogicznie do harmonogramu zamykania poszczególnych kopalń węgla energetycznego. Dynamiczne zmiany otoczenia zewnętrznego powodują, że zmuszeni jesteśmy na bieżąco dopasowywać strukturę organizacyjną grupy, co od początku bieżącego roku przełożyło m.in. na wygaszenie dwóch lokalizacji produkcyjnych i zwolnienia grupowe w centrali, skutkujące redukcją zatrudnienia o około 450 etatów. III kwartał 2020 roku przyniósł także początek drugiej fali pandemii COVID-19, która przekłada się na funkcjonowanie gospodarki zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej. Jej dotychczasowy wpływ na sektor górniczy przejawia się w dalszym ograniczaniu produkcji węgla oraz wstrzymywaniu nowych inwestycji" - powiedział prezes Mirosław Bendzera, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Zysk operacyjny wyniósł 79 mln zł wobec 73 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 254 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 631 mln zł rok wcześniej.

"Spadek przychodów w III kwartale 2020r vs. III kwartał 2019. wyniósł 60%, a po wyłączeniu zmian w zakresie konsolidacji, ok. 55% do poziomu 254 mln zł. Największa redukcja została zanotowana w kategorii dostaw maszyn i urządzeń, tj. 72% rok do roku oraz 29% spadku przychodów powtarzalnych. Mimo tak znaczącego obniżenia przychodów grupa osiągnęła 123 mln zł EBITDA, dzięki szybko wdrożonemu planowi optymalizacji kosztów i wygenerowaniu prawie 16 mln zł oszczędności. Na osiągniętą rentowność miała także wpływ korzystna decyzja podatkowa w sprawie umorzenia postępowania w zakresie podatku CIT. Wypracowana EBITDA wraz z efektywnym zarządzaniem kapitałem obrotowym, a w szczególności monitoringiem spływu należności, przełożyła się na 104 mln zł przepływów operacyjnych w III kwartale 2020 r." - czytamy dalej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 154 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 334 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 821 mln zł w porównaniu z 1 625 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny i EBITDA w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2020 roku wyniosły odpowiednio 211 mln zł i 344 mln zł, co oznacza spadek odpowiednio o 58 mln zł i 73 mln zł względem tego samego okresu w roku ubiegłym.

"Spadek zysku operacyjnego a także EBITDA za 9 miesięcy 2020 r. względem okresu porównywalnego 2019 r. był konsekwencją niższego zysku brutto na sprzedaży częściowo skompensowanego niższymi kosztami operacyjnymi netto w wyniku otrzymanego dofinansowania do wynagrodzeń oraz zastosowania rozwiązań przewidzianych ustawą o tarczy antykryzysowej, rozwiązania rezerwy na ryzyko podatkowe, w następstwie otrzymania korzystnej decyzji podatkowej w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego podatku CIT oraz zdarzeń nietypowych w okresie porównawczym (24 mln zł utworzonych odpisów i rezerw w Grupie FAMAK). Na dynamikę EBITDA w omawianym okresie miała wpływ również niższa o 15 mln zł amortyzacja w wyniku zmian w zakresie konsolidacji" - wyjaśniono w raporcie.

Według spółki w kolejnych kwartałach można oczekiwać rosnącej presji na rentowność, w konsekwencji utrzymującej się nadal trudnej sytuacji ekonomicznej w polskim górnictwie węgla energetycznego, kryzysu COVID-19 oraz globalnego spowolnienia inwestycji i produkcji w sektorze górnictwa. W nadchodzących tygodniach grupa będzie bacznie obserwować dalszy rozwój sytuacji wywołany tzw. drugą falą pandemii; odpowiednio dostosowując swoje działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, stabilnego dostarczania usług i produktów kontrahentom oraz minimalizacji ryzyka zaburzenia działalności operacyjnej, zapowiedziano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 170 mln zł wobec 198 mln zł zysku rok wcześniej.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 165 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)