Strata operacyjna wyniosła 0,17 mln zł wobec 3,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 121,57 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 130,7 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 3,73 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,89 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 408,84 mln zł w porównaniu z 361,73 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów za 9 m-cy 2020 r. wyniosły 408 842 tys. zł i były o 47 109 tys. zł wyższe od przychodów porównywalnego okresu w roku ubiegłym. Wyższe skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto są efektem wzrostu przychodów ze sprzedaży zarówno w jednostce dominującej (w tym w związku z realizacją dostaw do OGP Gaz-System S.A. w okresie sprawozdawczym), jak i spółce zależnej ZKS Ferrum. W zrealizowanej sprzedaży netto grupy kapitałowej za 9 m-cy 2020 r. 21,2% stanowiła sprzedaż poza granice kraju" - czytamy w raporcie.

Z działalności operacyjnej za 9 m-cy 2020 r. grupa kapitałowa osiągnęła zysk w wysokości 6 063 tys. zł, niższy o 4 286 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Niższy skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wynikał m.in. z niższych przychodów z pozostałej działalności operacyjnej w jednostce dominującej w porównaniu do 9 m-cy 2019 r., gdyż zysk ze sprzedaży( =zysk brutto ze sprzedaży minus koszty sprzedaży i koszty zarządu) w porównywanych okresach był wyższy o 23,5%, podano także.

"Skonsolidowana strata netto grupy kapitałowej za 9 m-cy 2020 r. wyniosła 3 728 tys. zł. w miejsce zysku netto na poziomie 1 888 tys. zł za 9 m-cy 2019 r. Poniesiona skonsolidowana strata netto za 9 m-cy 2020 r. wynikała m.in. z ujemnego wyniku netto jednostki dominującej" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2020 r. wyniosła 7 mln zł wobec 2,74 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)