Na mocy porozumienia banki zobowiązały się, o ile porozumienie nie jest naruszone, udostępniać spółce kredyty, w kwotach wskazanych w porozumieniu, tj. sumarycznie w kwocie 65 690 357,97 zł, która to obejmują w całości aktualne zadłużenie spółki i jej ww. podmiotów zależnych względem banków, podano.

Porozumienie zostało zawarte na czas określony od 30 listopada 2020 roku do 30 listopada 2021 roku; jednocześnie porozumieniem rozwiązano umowę dotyczącą kompleksowej restrukturyzacji całości zadłużenia emitenta i spółek grupy kapitałowej Libet z tytułu kredytów bankowych.

"Nadto w związku z zawarciem porozumienia banki zobowiązały się m.in. do: (i) niewypowiadania umów dot. udzielonego spółce finansowania, (ii) powstrzymania się od wykonywania praw wynikających z umów zawartych przez spółkę oraz w przepisach prawa w takim zakresie, w jakim wykonywanie tych praw skutkowałoby obniżeniem kwoty kredytów udostępnionych spółce poniżej kwoty przypadającej na określony bank, a wskazanej w porozumieniu, (iii) niepodejmowania jakichkolwiek czynności mających na celu dochodzenie zaspokojenia z jakichkolwiek instrumentów zabezpieczenia określonego kredytu udzielonego przez bank, (iv) niepodwyższania (inaczej niż w wykonaniu postanowień porozumienia lub na warunkach w niej ustalonych) kosztów dotyczących wierzytelności banków, w tym nie podnoszenia marży, opłat i prowizji dotyczących świadczonych usług bankowych, inaczej niż trybie związanym ze zmianami taryfy opłat i prowizji naliczanych na zasadach mających zastosowanie do klientów korporacyjnych określonego banku nienaruszających zobowiązań wobec danego banku, w tym w szczególności opłat i prowizji dotyczących prowadzenia rachunków bankowych" - czytamy w komunikacie.

"Na mocy porozumienia spółka będzie zobowiązana do spłaty udzielonego przez banki finansowania w ramach miesięcznych spłat dokonywanych w kwotach i w datach wg ustalonego harmonogramu spłat do 30 listopada 2021 roku (płatność będzie dzielona proporcjonalnie na rzecz wszystkich banków) oraz odsetek od kwot udzielonego finansowania w okresach spłaty wskazanych w porozumieniu, z zastrzeżeniem, iż spółka ma obowiązek spłaty określonej w porozumieniu 'balloon payment' (tzw. płatność balonowa) w kwocie 29 716 522,22 zł z tytułu kredytów bankowych na rzecz ING Bank Śląski S.A. z/s w Katowicach, mBank S.A. z/s w Warszawie, Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z/s w Warszawie w terminie do dnia 30 listopada 2021 roku, a niewykonanie tego obowiązku w tym terminie powoduje rozwiązanie porozumienia z dniem 30 listopada 2021 roku. Porozumienie przewiduje, iż ww. płatność balonowa może być zrealizowana z wykorzystaniem dłużnego finansowania zewnętrznego pozyskanego przez spółkę w procesie refinansowania" - wskazano dalej.

W ocenie zarządu, warunki zawartego porozumienia nie odbiegają od warunków rynkowych, a zawarcie porozumienia przyczyni się do dalszej stabilizacji oraz w bliskiej perspektywie polepszenia sytuacji płynnościowej spółki poprzez umożliwienie stopniowego, dalszego odbudowania kapitału obrotowego spółki, w dalszej perspektywie umożliwi istotną reorganizację formy i struktury zadłużenia spółki i jej ww. jednostek zależnych, w tym optymalizację poziomu i struktury długu; powyższe pozwoli w ocenie zarządu na skoncentrowanie się na dalszej poprawie wyniku operacyjnego oraz budowaniu korzyści dla akcjonariuszy, podsumowano.

Libet jest jednym z największych polskich producentów betonowych elementów aranżacji otoczenia. Obok kostek brukowych i płyt tarasowych jej portfolio obejmuje m.in. liczne propozycje materiałów do realizacji obrzeży, ogrodzeń, schodów czy elementów małej architektury ogrodowej, a także oświetlenie zewnętrzne, chemię budowlaną czy akcesoria i narzędzia montażowe. Od 2011 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. W 2019 r. miała 200 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)