"Zwyczajne walne zgromadzenie Serinus Energy plc podjęło uchwałę specjalną w sprawie:

(A) udzielenia radzie dyrektorów, zgodnie z art. 10 ust. 2 statutu spółki, ogólnego i bezwarunkowego upoważnienia do wykonywania wszelkich uprawnień spółki związanych z dokonaniem przydziału: (i) 728 788 669 akcji w związku z ofertą (ii) 59 148 183 akcji w związku z subskrypcją; oraz (iii) liczby akcji odpowiadającej 9,9% wyemitowanego kapitału zakładowego spółki po dopuszczeniu do obrotu w związku z subskrypcją przez EBOR, przy czym wszystkie te akcje obejmować będą zarówno odpowiednie papiery wartościowe, jak i kapitałowe papiery wartościowe w rozumieniu postanowień statutu spółki; oraz

(B) wyłączenia w odniesieniu do przydziału akcji, o którym mowa powyżej prawa poboru z zastrzeżeniem, że niniejsze upoważnienie: (i) wygaśnie z chwilą zakończenia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki, które odbędzie się w 2021 r.; oraz (ii) udzielane jest w uzupełnieniu (i nie zastępuje) upoważnienia do dokonania przydziału odpowiednich papierów wartościowych na podstawie prawa poboru lub z wyłączeniem tego prawa udzielonego radzie dyrektorów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki w 2020 r." - czytamy w uchwale.

Serinus podkreślił, że jest teraz gotowy do zakończenia procesu dokapitalizowania. Spółka wyeliminuje zadłużenie oraz będzie gotowa realizować plany eksploatacji zidentyfikowanych złóż oraz najbliższe działania w ramach istniejącego portfela aktywów, wskazano w komunikacie.

"Oczekuje się, że dopuszczenie 728 788 669 akcji oferowanych i 59 148 183 akcji subskrypcyjnych do obrotu na AIM nastąpi 17 grudnia 2020 r., a następnie 21 grudnia 2020 r. do obrotu na AIM zostaną dopuszczone 112 925 402 akcje zwykłe przydzielone EBOR, w ramach ostatniego etapu procesu dokapitalizowania spółki" - czytamy dalej.

Ponadto Kulczyk Investments (KI) poinformował Serinusa, że po dopuszczeniu akcji oferowanych i akcji subskrypcyjnych będzie posiadał 7,8% wyemitowanego kapitału zakładowego spółki.

"W związku z powyższym, umowa o współpracy zawarta 15 maja 2018 r. pomiędzy KI i spółką - o której spółka informowała w zawiadomieniu dotyczącym warunków oferty i dopuszczenia w ramach procesu wprowadzania akcji Serinus do obrotu na AIM (raport bieżący nr 31/2018) - zostanie rozwiązana zgodnie z jej warunkami" - podsumowano.

Wcześniej tj. na początku grudnia spółka informowała, że na 30 września 2020 r. zobowiązanie spółki wobec EBOR wynosiło 32,5 mln USD (kwota główna w wysokości 20 mln USD oraz naliczone odsetki w wysokości 12,5 mln USD). Wpływy netto z oferty zostaną wykorzystane na zapłacenie EBOR kwoty 16,5 mln USD oraz na sfinansowanie kosztów instalacji pierwszych pomp w ramach programu rekonstrukcji odwiertów na złożu Sabria w Tunezji.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)