"Nadzwyczajne walne zgromadzenie banku uchwala niniejszym, co następuje:

- Podwyższa się kapitał zakładowy banku o kwotę nie niższą niż 70 000 000 zł i nie wyższą niż 200 000 000 zł w drodze emisji nie mniej niż 35 000 000 i nie więcej niż 100 000 000 akcji zwykłych, imiennych serii P, o wartości nominalnej 2 zł każda.

- Akcje serii P zostaną zaoferowane do objęcia i wyemitowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH.

- Cena emisyjna akcji serii P będzie wynosić 2 zł za jedną akcję serii P" - czytamy w projekcie uchwały.

Akcje serii P zostaną zaoferowane spółce LC Corp B.V. z siedzibą w Holandii oraz spółce Getin Holding podano także.

"Emisja akcji nowej emisji z wyłączeniem prawa poboru ma na celu zapewnienie bankowi pozyskania środków finansowych w możliwie krótkim terminie, gdyż emisja akcji w drodze subskrypcji prywatnej stanowi najszybszy i najbardziej efektywny sposób zwiększenia bazy kapitałowej. W związku z powyższym, w ocenie zarządu banku uzasadnione i zgodne z interesem banku jest pozbawienie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy banku w stosunku do wszystkich akcji nowej emisji" - czytamy w uzasadnieniu zarządu od projektu uchwały.

Według zarządu w wyniku odnotowanej na koniec 2018 r. wysokiej straty oraz obniżenia poziomu kapitałów w 2019 r., bank od 2019 roku prowadzi kompleksowe działania naprawcze oparte na znacznym zmniejszeniu kosztów, podniesieniu efektywności oraz obniżeniu skali prowadzonej działalności.

"Podstawowym celem podejmowanych działań restrukturyzacyjnych jest zbudowanie podstaw długoterminowej, stabilnej rentowności banku i grupy kapitałowej banku. Osiągnięcie podstaw trwałej rentowności jest działaniem niezbędnym do ochrony niskiej bazy kapitałowej banku" - czytamy także.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)