Redan zawarł z obligatariuszem posiadającym wszystkie obligacje porozumienie w sprawie zmiany WEO, które jest skuteczne od 17 grudnia 2020 r., podkreślono.

"Zmiany WEO dotyczą:

1) wydłużenia terminu ostatecznego wykupu obligacji do dnia 10 sierpnia 2023 r.

2) zmiany harmonogramu wykupu częściowego (amortyzacji) obligacji w ten sposób, że:

a) w dniu 20 grudnia 2020 r. emitent wykupi 300 obligacji

b) w latach 2021-2022 emitent będzie wykupował obligacje następująco: w I kwartale brak wykupu, w miesiącach kwiecień - listopad po 200 obligacji co miesiąc, natomiast w grudniu 300 obligacji

c) w 2023 r. emitent będzie wykupował po 200 obligacji co miesiąc w okresie od kwietnia do lipca.

3) modyfikacji wskaźników finansowych do realizacji których emitent jest zobowiązany; niedotrzymanie tego zobowiązania stanowi podstawę do prawa do żądania wcześniejszego wykupu obligacji.

4) zmiany oprocentowania obligacji w ten sposób, że od 1 stycznia 2021 r. są one oprocentowane w wysokości 7% w skali roku, chyba, że nie będą osiągnięte zapisane w WEO wskaźniki finansowe, wówczas oprocentowanie obligacji za dany okres odsetkowy będzie podwyższone do 9%, z tym, że nadwyżki odsetek powyżej 7% będą skumulowane i płatne w terminie wykupu;

5) ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia obligacji, poprzez dokonanie cesji należności na przysługujących Redan od kontrahenta" - czytamy w komunikacie.

Ponadto zostały udzielone zabezpieczenia przez podmioty trzecie. Zabezpieczenia te nie obciążają żadnych aktywów należących do Redanu. Spółka ponosi koszty będące wynagrodzeniem za udzielenie tych zabezpieczeń na zasadach rynkowych, zaznaczono również.

Redan pod koniec sierpnia 2020 r. sprzedał udziały w swojej spółce zależnej Top Secret i obecnie realizuje usługi na rzecz marki "Top Secret", które dotyczą m.in. wykonywania wszystkich operacji logistycznych, obsługi w zakresie IT oraz wsparcia w zakresie usług back-office. Redan posiada także opcję call uprawniającą do odkupienia udziałów w Top Secret Sp. z o.o. po 1 września 2022 r. Spółka Redan powstała w 1995 r., a od 2003 r. jest notowana na GPW.

(ISBnews)