"Zmiany zachodzące w sektorze energetyki w Polsce i Unii Europejskiej, a w szczególności przyspieszająca transformacja modelu energetyki opartej o węgiel przy stale wzrastającym znaczeniu energetyki wykorzystującej źródła odnawialne istotnie wpływa na bieżącą i przyszłą działalność operacyjną Grupy Famur. W celu dostosowania kierunków rozwoju grupy do zachodzących zmian rynkowych, emitent prowadzi analizę sektorową pod kątem wyłonienia najbardziej atrakcyjnych kierunków dywersyfikacji przedmiotu działalności grupy i zidentyfikował sektor odnawialnych źródeł energii jako atrakcyjny kierunek rozwoju biznesowego" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie, TDJ jest zainteresowany dalszym rozwojem działalności inwestycyjnej w nowych obszarach, zbieżnych z obowiązującymi globalnymi trendami, w szczególności związanymi z odnawialnymi źródłami energii. Strony uznały, że poprzez ewentualne połączenie posiadanych kompetencji i zasobów zdecydowanie poprawią swoją przewagę konkurencyjną oraz zwiększą swoje szanse na skuteczne wykorzystanie okazji rynkowych w obszarze energetyki i energii odnawialnej, co w efekcie pozwoli im na zbudowanie podmiotu, który będzie mógł osiągnąć pozycję czołowego gracza w obszarze energetyki i energii odnawialnej, podano także.

Zgodnie z postanowieniami listu, strony deklarują wykorzystać swoje zasoby, dostępne zaplecze i know-how (w tym efekty przeprowadzonych dotychczas analiz obejmujących tematykę projektu), w celu przeprowadzenia wspólnych działań zmierzających do realizacji projektu.

List Intencyjny wygaśnie w przypadku nie zawarcia przez strony umowy dotyczącej projektu w ciągu jednego roku od dnia podpisania listu, o ile żadna ze stron nie skorzysta wcześniej z prawa do jego rozwiązania.

TDJ Equity I jest największym akcjonariuszem Famuru, z 47,3% udziału.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 165 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)