"Zwyczajne walne zgromadzenie Skarbiec Holding postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku w wysokości: 10 693 132,90 zł na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie.

Akcjonariusze nie podjęli natomiast uchwały, zakładającej wypłatę dywidendy wysokości 9,82 mln zł z zysku netto za rok obrotowy 2019/2020 tj. 1,44 zł dywidendy na akcję. Taką propozycję zmiany uchwały walnego zgromadzenia wniósł 18 grudnia MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny, reprezentowany przez MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne. Wcześniej zarząd Skarbiec Holding wydał oświadczenie, w którym wyjaśnił, że jego wniosek co do przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019/2020 na kapitał zapasowy jest wyrazem "ostrożnościowego i odpowiedzialnego działania zarządu w związku z niepewną sytuacją rynkową w następstwie światowej epidemii COVID-19".

Skarbiec Holding jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest jedynym akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce.

(ISBnews)