"Czynnikiem, który miał największy wpływ na poziom wyniku brutto ze sprzedaży w okresie 12 miesięcy 2020 roku spółki była wycena kontraktu kolejowego realizowanego w formule 'projektuj i buduj', na którym po wykonaniu znacznej części prac projektowych i badań geotechnicznych rozpoznano odstępstwa od warunków prezentowanych przez zamawiającego w specyfikacji przetargowej, co spowodowało konieczność wykonania nieprzewidzianych wcześniej prac związanych ze: wzmocnieniem gruntów, sterowaniem ruchem kolejowym, modernizacją obiektów inżynieryjnych" - czytamy w komunikacie.

Ponadto istotny wpływ na poziom wyniku brutto ze sprzedaży w omawianym okresie było zwiększenie kosztów stałych spowodowanych wydłużeniem terminów realizacji kontraktów w związku z szeregiem czynników, m.in.:

1. przedłużającym się procesem negocjacji z instytucjami finansowymi w ramach II rundy finansowania skutkującym niewystarczającym poziomem finansowania kapitału obrotowego, co wpłynęło na obniżenie poziomu sprzedaży;

2. trwającymi obostrzeniami związanymi ze stanem pandemii COVID, w tym:

a) wydłużony okres uzyskiwania decyzji administracyjnych;

b) zakłócenia w tempie odbiorów prac z zamawiającym w związku z częściową pracą zdalną;

c) mniejsza dostępność podwykonawców zatrudniających obcokrajowców;

3. realizacją innych, równoległych inwestycji infrastrukturalnych wpływających na:

a) zmiany harmonogramów projektów poprzez nakładanie się realizacji innych branż wykraczających poza zakres prac spółki (np. sterowanie ruchem kolejowym);

b) pogorszenie dostępności materiałów w wyniku spiętrzenia prac w branży infrastrukturalnej, wymieniono.

Ponadto na zaprezentowaną powyżej EBITDĘ i wynik netto miały wpływ koszty związane z procesem restrukturyzacji finansowej, dodano.

"W wyniku przeprowadzonego cyklicznego przeglądu kontraktów zaktualizowano ich budżety pod kątem charakteru, kwot, rozkładu w czasie oraz niepewności co do przychodów oraz przepływów pieniężnych wynikających z ich realizacji. W trakcie aktualizacji budżetów została przeprowadzona analiza szans oraz zagrożeń, w ramach której zostały zidentyfikowane i uwzględnione ryzyka techniczne, realizacyjne i płynnościowe oraz związane z wydłużeniem realizacji kontraktów" - czytamy dalej.

W IV kwartale 2020 roku wpływ aktualizacji budżetów kontraktów na wynik brutto spółki był ujemny i wyniósł -23,35 mln zł, podała Trakcja.

Ze względu na wstępny charakter informacji ostateczne wyliczenia zostaną przekazane w raporcie rocznym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku, który zgodnie z przyjętym kalendarzem publikacji raportów okresowych, zostanie opublikowany w dniu 15 kwietnia 2021 roku.

Trakcja jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 440,77 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)