Zysk operacyjny wyniósł 17,43 mln zł wobec 19,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 63,12 mln zł w 2020 r. wobec 61,01 mln zł rok wcześniej.

"W 2020 roku łączne przychody z tytułu zarządzania funduszami Quercus wyniosły 61,8 mln zł (bez opłaty dystrybucyjnej), a z tytułu zarządzania portfelami instrumentów finansowych 1,3 mln zł. Źródłem największych przychodów były subfundusze: Quercus Ochrony Kapitału, Quercus Agresywny, Querqus Multistrategy FIZ, głównie dzięki największej wartości zgromadzonych aktywów (średnio w 2020 r.)" - czytamy w sprawozdaniu z działalności.

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI na koniec 2020 r. wzrosła o 8% r/r do 2 879,3 mln zł.

"Nieco wyższa baza średnich aktywów pod zarządzaniem w 2020 r. r/r, wpłynęła na nieznaczny wzrost przychodów netto ze sprzedaży za 2020 r. Osiągnęły one poziom 63 mln zł (61 mln zł w 2019 r.). Raportowany zysk netto wyniósł 17,9 mln zł (19,6 mln zł w 2019 r). Kurs akcji Quercus TFI S.A. wyniósł 3,66 zł na koniec 2020 r., wykazując tendencję wzrostową" - napisał prezes Sebastian Buczek w liście do akcjonariuszy.

"Nasze długoterminowe cele nie uległy zmianie. Nadal będziemy dążyć do zwiększenia aktywów pod zarządzaniem i do poszerzenia sieci dystrybucji poprzez podpisanie umów dystrybucyjnych z kolejnymi wiodącymi instytucjami finansowymi, działającymi głównie w segmencie klientów private banking. Napływ nowych środków i wzrost aktywów pod zarządzaniem będzie - jak zawsze - uwarunkowany sytuacją na rynkach finansowych i osiąganymi wynikami inwestycyjnymi" - podkreślił prezes.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

(ISBnews)