Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 48,56 mln zł wobec 19 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 475,69 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 371,1 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym kwartale 2021 r. grupa odnotowała 28,2% wzrost obrotów w porównaniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego. Wzrost spowodowany był w większym stopniu wzrostem sprzedaży zagranicznej (+39,4%), choć w kraju dynamika była również wysoka (+20,3%). Większa dynamika wzrostu sprzedaży w stosunku do wyników notowanych w poprzednich kwartałach była spowodowana niższą bazą, wynikającą ze spadku przychodów w marcu 2020 r. (w stosunku do roku poprzedniego), wywołanym działaniami rządów europejskich państw w ramach walki z pandemią koronawirusa" - czytamy w raporcie.

Rentowność marży brutto ze sprzedaży utrzymywała pozytywny trend z poprzednich kwartałów i osiągnęła istotnie wyższy poziom w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku (27,6% vs 26,2%), pomimo dalszego zwiększania udziału sprzedaży eksportowej charakteryzującej się niższą marżą brutto, ale jednocześnie niższymi kosztami operacyjnymi. Wzrost rentowności na poziomie operacyjnym to w dużej mierze wynik wspomnianego wyżej wyraźnego wzrostu rentowności brutto na sprzedaży. Poza tym cały czas utrzymywana była dyscyplina kosztowa, podkreślono.

Dodatkowo pozytywny wpływ (w kwocie 7,5 mln zł, która jest równa sumie dwóch transz otrzymanych w pierwszym kwartale 2021 r.) na obniżenie kosztów operacyjnych i tym samym wzrost zysku miało uzyskane wsparcie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, przyznane na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem, przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, czytamy dalej.

"Poza powyżej opisanymi czynnikami, osiągnięcie poprawy rentowności brutto i netto został wsparte niższymi kosztami finansowymi, wskutek istotnie niższych kosztów odsetkowych (wynikających ze znaczącego spadku zadłużenia oraz historycznie najniższych stóp procentowych) oraz braku znaczących różnic kursowych na działalności finansowej. W wyniku opisanych powyżej czynników grupa osiągnęła w I kwartale br. zysk netto w wysokości 37,8 mln zł (12,7 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego), czyli wyższy o 197,8%" - zakończono w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 36,25 mln zł wobec 17,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,67 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)