Zysk operacyjny wyniósł 31,33 mln zł wobec 22,47 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowana EBITDA gotówkowa wyniosła 54,73 mln zł wobec 47,82 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 76,68 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 63,83 mln zł rok wcześniej.

W pierwszym kwartale 2021 r. spłaty wierzytelności należne grupy Best wyniosły 86,9 mln zł i były o 12% wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie 2020 r. Wysoki poziom spłat miał pozytywny wpływ na przychody z działalności operacyjnej, które w omawianym okresie wyniosły 76,7 mln zł, co oznacza wzrost o 20% r/r. Zysk na działalności operacyjnej wyniósł 31,3 mln zł (+39% r/r), EBITDA gotówkowa sięgnęła 54,7 mln zł (+14% r/r), a zysk netto przypisany akcjonariuszom Best wyniósł 20,7 mln zł (+83% r/r). Wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych na koniec marca 2021 r. spadł do poziomu 0,76 - najniższego od połowy 2015 r., podkreślono w komunikacie.

"Po bardzo dobrym pod względem wypracowanych rezultatów 2020 roku, w pierwszym kwartale tego roku zanotowaliśmy dalszy wzrost kluczowych wyników finansowych i operacyjnych. Pomimo niewielkich inwestycji w nowe portfele wierzytelności w dwóch ostatnich latach, łączne spłaty z zarządzanych przez nas portfeli sięgnęły niemal 98 mln zł, co oznacza wzrost o 13% w porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku. Jest to jednocześnie najlepszy kwartalny wynik w dotychczasowej historii naszej grupy. Rosnące odzyski to efekt ciągłego doskonalenia naszej działalności operacyjnej oraz stosowanych strategii windykacyjnych, dzięki czemu optymalnie wykorzystujemy potencjał dokonanych przez nas inwestycji" - powiedział prezes Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.

"W ostatnich kwartałach znacząco zmniejszyliśmy zadłużenie. Główny wskaźnik zadłużenia, tj. dług netto do kapitałów własnych, na koniec marca tego roku wynosił zaledwie 0,76, podczas gdy maksymalny dopuszczalny poziom tego wskaźnika określony w warunkach emisji obligacji Best wynosi 2,5. W ostatnich kwartałach zdywersyfikowaliśmy ponadto zewnętrzne źródła finansowania naszej działalności poprzez rozszerzenie współpracy z bankami. To daje nam duży potencjał inwestycji w nowe portfele, gdy warunki będą sprzyjające" - dodał wiceprezes Marek Kucner.

Obecnie Best oczekuje zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) prospektu podstawowego dla nowego programu emisji obligacji Best o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł.

"Uważamy, że wpływy z emisji obligacji oraz zwiększony do 250 mln zł limit kredytowy umożliwią nam, przy sprzyjających warunkach rynkowych, inwestycje w portfele wierzytelności na poziomie zbliżonym do tego, jaki realizowaliśmy w latach 2016-2017" - podsumował prezes.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2021 r. wyniosła 6,8 mln zł wobec 0,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 295,14 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)