Warszawa, 18.09.2021 (ISBnews) - Sejm odrzucił część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, przywracając m.in. przepis, umożliwiający przekazanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) bez przetargu spółkom Skarbu Państwa w dzierżawę gruntów rolnych pod budowę jednostek generujących energię ze źródeł odnawialnych (OZE).

Nowelizacja zakłada ograniczenie obowiązków koncesyjnych dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji. Chodzi o podniesienie progu łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej z 0,5 MW do 1 MW lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu z 0,9 MW do 3 MW.

Sejm przywrócił (wykreślony przez Senat) art. 2, który umożliwia dzierżawę nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa spółkom Skarbu Państwa działającym w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz gazu "w celu budowy, modernizacji lub rozbudowy urządzeń lub instalacji związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej". Przyjął część poprawek redakcyjnych i doprecyzowujących.

Reklama

Nowela przedłuża do 31 grudnia 2027 r. obowiązujący aukcyjny system wsparcia dla wytwórców energii z OZE. Określa długoterminowy harmonogram udzielania wsparcia wytwórcom OZE przez sześć kolejnych lat. Ilość i wartość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które mogą zostać sprzedane w aukcji w latach 2022-2027, zostanie określona w rozporządzeniu i nie będzie mogła zostać zmniejszona. Rozwiązanie to ma stworzyć przewidywalne ramy rozwoju sektora OZE oraz zapewnić stabilną perspektywę inwestycyjną.

Ponadto urządzenia wytwarzające energię z OZE, będą mogły być lokalizowane bez konieczności uwzględnienia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego danej gminy, z obecnie obowiązującej mocy zainstalowanej 100 kW do 500 kW. Wyjątki to wolnostojące urządzenia fotowoltaiczne o mocy do 1 MW i urządzenia fotowoltaiczne inne niż wolnostojące, np. panele dachowe.

Ustawa zakłada też przedłużenie do 30 czerwca 2047 r. szeregu mechanizmów dotyczących maksymalnego okresu otrzymywania wsparcia dla instalacji, w tym m.in. obowiązku zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach tzw. systemów FIT oraz FIP, obowiązku zakupu energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego.

Na poziomie ustawy potwierdzona zostanie również dotychczasowa praktyka prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) dotycząca sposobu określania łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji OZE. Ma to znaczenie w kontekście zmiany kwalifikacji obowiązku - z koncesyjnego na rejestrowy - dla wytwórców energii z OZE z kilku tysięcy instalacji. Po zmianie, przedsiębiorcy, którzy posiadają koncesję, a ich instalacje spełniają warunki określone dla małej instalacji, zostaną wpisani do rejestru wytwórców energii w małej instalacji.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

(ISBnews)