Reklama

Strata operacyjna wyniosła 15,74 mln zł wobec 16,68 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 319,62 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 281,22 mln zł rok wcześniej.

"Przychody grupy kapitałowej Rainbow Tours po II kwartałach 2021 roku wzrosły o 13,7%, przy czym szczegółowa prezentacja tej pozycji wynikowej wskazuje, że wartość przychodów ze sprzedaży imprez turystycznych nieznacznie wzrosła we wskazanym okresie (w relacji do tego samego okresu roku 2020) zaledwie o 5,7%. Również w segmencie pośrednictwa grupa kapitałowa zanotowała wzrost przychodów; przychody ze sprzedaży w grupie pośrednictwa wzrosły o 360,8%. Należy dodać, iż zgodnie z obowiązującą sezonowością w zakresie działalności hotelowej, 'spółki hotelowe' (White Olive A.E., White Olive Premium Lindos A.E.) w modelowym założeniu rozpoczynają działalność operacyjną pod koniec kwietnia roku kalendarzowego oraz zaczynają wypracowywać przychody. W 2021 roku Rząd Republiki Grecji przekazał protokoły sanitarne umożliwiające prowadzenie działalności hotelowej na początku maja 2021 roku, co umożliwiło otwarcie działalności dopiero począwszy od połowy tego miesiąca 2021 roku" - czytamy w raporcie.

Zysk brutto ze sprzedaży, określany jako marża na sprzedaży, w okresie I półrocza 2021 roku wyniósł 31 185 tys. zł, podczas gdy w okresie porównywalnym I półrocza 2020 roku wypracowana kwota marży wyniosła 39 677 tys. zł. Rentowność sprzedaży brutto dla analizowanego okresu I półrocza 2021 roku wyniosła 9,76% (po I półroczu 2020 roku wskaźnik ten wyniósł 14,11%), podano także.

Koszty amortyzacji w I półroczu 2021 roku wyniosły 9 569 tys. zł, zaś w porównywalnym okresie 2020 roku kwota kosztów amortyzacji wynosiła 7 525 tys. zł. Wskaźnik EBITDA dla analizowanego okresu I półrocza 2021 roku wyniósł (-) 6 169 tys. zł, a w porównywalnym okresie I półrocza 2020 roku (-) 9 152 tys. zł.

"Powyższe ma wpływ na obniżenie skonsolidowanego wyniku grupy kapitałowej Rainbow Tours za I półrocze 2021 roku (w analizowanym okresie po II kwartałach 2021 roku skonsolidowana strata netto [ogółem] zamknęła się kwotą (-)15.353 tys. zł), w tym, w relacji do skonsolidowanej straty netto po II kwartałach 2020 roku, która wyniosła (-)14 923 tys. zł, ale także w relacji do jednostkowego wyniku netto spółki dominującej za I półrocze 2021 roku: (-)10 199 tys. zł" - czytamy dalej.

Na dzień 30.06.2021 r. stan zaciągniętych przez grupę kredytów obrotowych (bez kredytu inwestycyjnego) zamykał się kwotą w wysokości 24 868 tys. zł, zaś stan posiadanej gotówki wyniósł 151 312 tys. zł. Uwzględniając całkowite zaangażowanie finansowe, tj. pożyczki pomocowe, udzielone przez agendy rządu polskiego oraz greckiego, a także zobowiązania z tytułu prawa do użytkowania oraz zobowiązania leasingowe całkowity "dług finansowy" wyniósł 159 188 tys. zł. Na ostatni dzień II kwartału 2021 roku stan posiadanej gotówki grupy jest znacząco wyższy od stanu na koniec II kwartału 2020 roku, a wynika z dokonanego tytułem opłacenia kapitału zakładowego objęcia akcji White Olive A.E. w ramach transakcji objęcia akcji w spółce White Olive A.E przez Fundusz Ekspansji Zagranicznej FIZ AN (Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju) oraz przede wszystkim znaczących wpłat, dokonywanych przez klientów na poczet imprez turystycznych, które odbyły się w lipcu i sierpniu 2021 roku, podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-II kw. 2021 r. wyniosła 10,2 mln zł wobec 9,13 mln zł straty rok wcześniej.

Rainbow Tours to operator turystyczny zajmujący się sprzedażą własnych imprez turystycznych, pośrednictwem w sprzedaży imprez turystycznych innych touroperatorów, biletów lotniczych, autokarowych, promowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r.

(ISBnews)