Warszawa, 25.02.2022 (ISBnews) - Strategia Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) na lata 2022-2030 zakłada dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r., podała spółka. Do 2030 r. spółka przeznaczy na cele związane z ochroną środowiska i klimatu nakłady inwestycyjne o łącznej wysokości ponad 4 mld zł.

Reklama

"Celem nadrzędnym w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu będzie dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Jako cel średnioterminowy GK JSW, redukcja śladu węglowego (w zakresach 1 i 2) o 30% do 2030 roku względem roku 2018 zgodnie ze ścieżką <2C Porozumienia paryskiego" - czytamy w komunikacie.

W zakresie ochrony powietrza i ograniczania emisji planowane działania to:

• Redukcja emisji gazów cieplarnianych zgodnie z postanowieniami Porozumienia paryskiego.

• Dostosowanie zakładów do środowiskowych wymagań emisyjnych najlepszych dostępnych technik (BAT).

• Dalsza optymalizacja zużycia i wykorzystania energii w całej działalności GK JSW.

• Skuteczne wdrożenie zaplanowanych w GK JSW projektów inwestycyjnych obejmujących główne źródła emisji do 2030 roku oraz kontynuacja rozwoju innowacyjnych technologii redukcji emisji w celu dalszej neutralizacji do 2050.

• Dywersyfikacja działalności GK JSW w oparciu o produkty i usługi niskoemisyjne i taksonomiczne.

W obszarze ochrony zasobów wodnych i bioróżnorodności grupa planuje:

• Kontynuację działań w zakresie racjonalnej gospodarki wodnej.

• Ochronę wód powierzchniowych będących pod wpływem oddziaływania GK JSW związanego z wprowadzaniem wód zasolonych pochodzących z działalności wydobywczej.

• Realizację inwestycji w zakresie rozwoju i optymalizacji działalności infrastruktury umożliwiającej skuteczniejszą ochronę zasobów wodnych.

• Wdrażanie projektów umożliwiających przywrócenie różnorodności biologicznej i przyrodniczej na terenach będących pod wpływem oddziaływania działalności GK JSW.

W strategii przewidziano także dążenie do gospodarki obiegami zamkniętymi, co zakłada:

• Kontynuację działań zgodnych z priorytetami gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) i zasady 5R (refuse, reduce, reuse, repurpose, recycle).

• Ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów.

• Planowanie i rozwój doskonalszych sposobów zagospodarowania odpadów.

• Produkcję i sprzedaż kruszyw skalnych górniczych.

Kolejnym obszarem jest rekultywacja terenów, czyli:

• Prowadzenie rekultywacji za postępem frontu robót.

• Naprawa szkód górniczych.

• Inwentaryzacja terenów przekształconych i poprzemysłowych, opracowanie projektów ich rewitalizacji lub wykorzystania pod budowę infrastruktury, np. OZE.

Grupa JSW prowadzi od 2018 roku dedykowany program "Gospodarcze Wykorzystanie Metanu" (GWM), mający na celu ograniczenie emisji metanu do atmosfery i jego wykorzystanie do produkcji energii. Drugim planowanym programem w zakresie zmniejszenia emisji metanu i zwiększenia jego gospodarczego wykorzystania jest "Redukcja Emisji Metanu" (REM), mający na celu zwiększenie ujęcia metanu do 50% i jego zagospodarowania do 95%, zaznaczono.

Dodatkowo prowadzone działania to:

• Dalsza optymalizacja zużycia energii elektrycznej i poprawy efektywności energetycznej.

• Rozwój własny mocy OZE i wzrost udziału "zielonej energii" w wolumenie energii kupowanej z rynku.

• Prowadzenie inicjatyw innowacyjnych, rozwojowych, związanych z redukcją emisji metanu z powietrza wentylacyjnego (VAM).

"Wszystkie inwestycje planowane do 2030 roku związane ze zmniejszeniem emisji i ochroną środowiska GK JSW to nakłady inwestycyjne o łącznej wysokości ponad 4 mld zł, w tym ok. 71% na działania związane z ochroną powietrza, w tym z redukcją śladu węglowego" - czytamy dalej.

W dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku, planowane kierunki rozwoju to kontynuacja redukcji emisji metanu, optymalizacji produkcji i zużycia energii, udziału w badaniach nad rozwojem nowych technologii - wychwytu metanu z powietrza wentylacyjnego (VAM), wychwytu dwutlenku węgla (CCUS), produkcji wodoru.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 roku.

(ISBnews)