"Zysk netto Grupy w 2021 wyniósł 695 mln zł i w porównaniu do 2020 wzrósł o 614 mln zł, tj. o 758%. Głównym czynnikiem wpływającym na wzrost wyniku netto był wzrost przychodów, który wyniósł 585 mln zł, czyli 51% więcej rok do roku" - podała spółka w sprawozdaniu.

Zysk operacyjny wyniósł 859,62 mln zł wobec 332,27 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA gotówkowa wyniosła 1 548 mln zł, o 25% więcej niż w 2020 r.

Reklama

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 1 742,68 mln zł w 2021 r. wobec 1 157,81 mln zł rok wcześniej.

"Przychody z obsługi portfeli nabytych wyniosły w 2021 roku 1 576 mln zł, co stanowi wzrost o 61% w stosunku do roku poprzedniego. Wpływ na to miały wyższe niż planowane spłaty z portfeli (pozytywne odchylenie wpłat rzeczywistych od planowanych) oraz pozytywna aktualizacja prognozy wpływów. Odchylenie wpłat rzeczywistych od planowanych wykazywane łącznie ze zmniejszeniem przychodów z tytułu wcześniejszej realizacji wpłat na sprawach zabezpieczonych oraz wpłat od pierwotnego wierzyciela wyniosło w 2021 roku 327 mln zł wobec 235 mln zł rok wcześniej" - czytamy dalej.

Aktualizacja prognozy wpływów wyniosła łącznie 270 mln zł, w porównaniu do -205 mln zł aktualizacji w roku 2020 (na ujemną aktualizację w 2020 roku wpłynęła przede wszystkim sytuacja związana z pandemią koronawirusa). Na 270 mln zł aktualizacji w roku 2021 złożyła się dodatnia aktualizacja prognozy wpływów na pakietach detalicznych (+310 mln zł) i ujemna aktualizacja prognozy wpływów na portfelach zabezpieczonych (-40 mln zł), podano także.

Koszty bezpośrednie, pośrednie i ogólne wyniosły 835 mln zł i w porównaniu do poprzedniego roku wzrosły o 56 mln zł tj. o 7%.

Kruk podał, że na wzrost kosztów w stosunku do poprzedniego roku wpłynęły częściowo kompensujące się czynniki - z jednej strony wzrost kosztów w segmencie nabytych pakietów wierzytelności, z drugiej spadek kosztów w segmentach usług windykacyjnych i pozostałych usług.

Spłaty z portfeli nabytych wyniosły 2 216 mln zł (o 21% więcej r/r), a inwestycje w nowe portfele wierzytelności były na poziomie 1 738 mln zł ( 281% więcej r/r/). Każdy z segmentów geograficznych pozytywnie kontrybuował do wyników grupy w 2021 roku.

"Największy udział w spłatach osiągniętych przez Grupę Kruk zarówno w 2021, jak i rok wcześniej (pow. 70%) miały spłaty z portfeli zakupionych w ostatnich 6 latach. Portfele nabyte w latach 2011- 2015 mają ponad 20% udział w spłatach roku 2021. Jednocześnie, cały czas do spłat kontrybuują portfele, które są w obsłudze dłużej niż 10 lat (portfele zakupione do 2010 roku). Łączny poziom spłat tych portfeli wyniósł w 2021 roku 129 mln zł i był o 8 mln zł wyższy niż spłaty osiągnięte dla tych zakupów w 2020 rok, z uwagi na m.in. efekt wzrostu efektywności procesów" - czytamy także w sprawozdaniu.

Grupa Kruk nabyła w 2021 roku portfele wierzytelności o łącznym nominale blisko 9,7 mld zł - najwięcej w swojej ponad 20-letniej historii.

"W 2021 na wszystkich rynkach operacyjnej aktywności Grupy sprzedający, głównie banki i instytucje finansowe, organizowali przetargi na sprzedaż wierzytelności. Kruk nabywał wierzytelności przez cały 2021 rok, a inwestycje Grupy Kruk w każdym kwartale 2021 były wyższe niż w analogicznych okresach 2020 roku. W 2021 roku Grupa Kruk powróciła do inwestowania we Włoszech oraz w porównaniu do roku 2020, zwiększyła inwestycje w Polsce, Rumunii, Hiszpanii, Czechach i na Słowacji" - podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 694,76 mln zł wobec 81,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Kapitał własny ogółem na koniec 2021 roku wyniósł 2,6 mld zł i wzrósł o 27% r/r. Rentowność kapitałów własnych (ROE) wyniosła 27%, co oznacza wzrost do roku poprzedniego o 23 p.p.

Aktywa grupy na koniec 2021 rok wyniosły 5,9 mld zł, co oznacza wzrost o 27% rok do roku.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)