Zysk operacyjny wyniósł 35,35 mln zł wobec 62,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 127,27 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 258,71 mln zł rok wcześniej.

"Grupa OTL kolejny kwartał wypracowała bardzo dobre wyniki finansowe. To efekty wieloletniej pracy i działań restrukturyzacyjnych, a także pozytywny wpływ sytuacji rynkowej przejawiającej się w zwiększonym popycie na usługi świadczone przez Grupę OTL. Analizując tylko działalność kontynuowaną, zwiększyliśmy przychody o 96,3 mln zł i odnotowaliśmy wysokie wzrosty w zakresie działalności portowej i spedycyjnej. W portach w Świnoujściu i Gdyni realizujemy wyższe przeładunki towarów masowych, głównie węgla energetycznego. Aktywa portowe stały się w obecnych czasach strategicznymi nie tylko dla krajowej gospodarki, ale i całych regionów" - powiedział prezes Kamil Jedynak, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Reklama

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 92,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 110,78 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 275,1 mln zł w porównaniu z 719,24 mln zł rok wcześniej.

"Spadek wynikał z wyłączenia z konsolidacji w roku 2022 wyników spółek sprzedanych w roku 2021. Przychody z działalności niekontynuowanej w 2022 r. wyniosły 540,4 mln zł po trzech kwartałach 2021 r. Przychody ze sprzedaży Grupy OTL po trzecim kwartale 2022 r. z działalności kontynuowanej zwiększyły się o 96,3 mln zł, tj. o +53,83% r/r, głównie wskutek wysokich wzrostów osiągniętych w działalności spedycyjnej (+83,38%) oraz portowej (+50,19%), w tym obsługi przeładunków towarów masowych. Działalność spedycyjna osiągnęła wzrost dzięki wyższej sprzedaży w obsłudze transportowej towarów masowych" - wyjaśniono.

EBITDA z działalności kontynuowanej po trzech kwartałach 2022 r. wyniosła 88,1 mln zł i po oczyszczeniu z wpływu zjawisk jednorazowych była wyższa w stosunku do porównywalnego okresu w zeszłym roku o 43,29 mln zł (+96,6% r/r) dzięki wzrostom sprzedaży na działalności portowej oraz spedycyjnej.

"Zysk netto [ogółem] wyniósł w analizowanym okresie 92,59 mln zł, tj. -18,7% r/r. Na wysoki wynik netto w trzecim kwartale 2021 r. wpływ miały zdarzenia jednorazowe, w tym rozwiązanie zobowiązania z tytułu opcji put wobec Erste d.o.o. (34,1 mln zł), istotne dezinwestycje nieruchomości i ruchomości w celu spłaty wierzycieli, efekt dekonsolidacji zbytej spółki zależnej (53,2 mln zł) i rozwiązane odpisy na należności" - czytamy dalej.

Grupa istotnie poprawiła wskaźniki rentowności na wszystkich poziomach. Sprzedana w 2021 r. CHG choć generowała znaczną część skonsolidowanego obrotu, to jednak osiągała relatywnie niższe marże. Rentowność sprzedaży brutto Grupy OTL po trzech kwartałach 2022 r. wyniosła 28,68% w porównaniu do 11,54% w trzech kwartałach 2021 r., na poziomie EBITDA rentowność wzrosła do 32,02% z 19,10%, a rentowność zysku netto wyniosła 33,66% w porównaniu z 15,83% w analogicznym okresie 2021 r., podano także.

"Mamy stabilną sytuację finansową, a dług netto Grupy OTL na koniec trzeciego kwartału 2022 r. wyniósł 419,58 mln zł wobec 436,03 mln zł r/r. Dzięki działaniom restrukturyzacyjnym i dezinwestycji w 2021 r. Grupa OTL istotnie obniżyła zobowiązania odsetkowe. Intencją zarządu było podzielenie się zyskiem z akcjonariuszami, a podejmując decyzję o planowanej dywidendzie argumentowaliśmy ją dobrą sytuacją spółki pozwalającą na jej wypłatę. Sytuacja formalna spółki sprawiała, że wypłata dywidendy musiała być uzależniona od ziszczenia dodatkowych warunków. Niestety, warunki te się nie spełniły, w związku z czym dywidenda nie mogła zostać w tej sytuacji wypłacona, a cały zysk za 2021 r. został przeznaczony na kapitał zapasowy" - podsumował członek zarządu Daniel Górecki.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 64,55 mln zł wobec 56,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa OTL to notowana na GPW grupa specjalizująca się w usługach transportowych, spedycyjnych i logistycznych. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 791 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)