"Zysk netto w omawianym okresie wyniósł 27 mln zł (18,4 mln zł po eliminacji zdarzeń jednorazowych) w porównaniu do 46,6 mln zł w roku przednim (27,7 mln zł po eliminacji zdarzeń jednorazowych). Zdarzeniami, które korzystnie wpłynęły na zysk netto w roku obrotowym 2021/2022 były ostateczne, pozytywne rozstrzygnięcia organów podatkowych w zakresie sporów i kontroli dotyczących lat poprzednich, które zostały uwzględnione zarówno w przychodach finansowych, jak i podatku dochodowym" - czytamy w liście do akcjonariuszy.

Zysk operacyjny wyniósł 25,43 mln zł wobec 49,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

"Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 25,4 mln zł, co stanowi spadek o 27% w stosunku do wartości porównywalnych dla analogicznego okresu poprzedniego roku (34,9 mln zł po wyeliminowaniu zdarzenia jednorazowego), pomimo wzrostu przychodów. Istotną przyczyną pogorszenia marży operacyjnej w raportowanym okresie (spadek o 5 pkt proc.) była presja płacowa, która nie znalazła jeszcze odzwierciedlenia w kontraktach z klientami, jak również dodatkowa rezerwa w wysokości 2,6 mln zł utworzona na przyszłe koszty w ramach jednego z długoterminowych kontraktów realizowanych przez Spółkę od 2016 roku (omówione szczegółowo w notach do sprawozdania finansowego). Ponadto w raportowanym okresie spółka poniosła jednorazowe koszty doradztwa w zakresie przeglądu opcji strategicznych" - czytamy dalej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 211,6 mln zł w r.obr. 2021/2022 wobec 204,05 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w w r.obr. 2021/2022 wyniósł 27,8 mln zł wobec 45,86 mln zł zysku rok wcześniej.

"W kolejnym roku grupa zamierza skupić się na poprawie rentowności i zniwelowaniu negatywnych skutków presji inflacyjnej, która wpłynęła na bazę kosztową w bieżącym roku. Spółka w dalszym ciągu będzie przede wszystkim bazowała na własnych produktach i usługach, dzięki którym jest w stanie dostarczać najwyższej jakości wsparcie obecnym i nowym Klientom, z wielu wyspecjalizowanych obszarów" - napisano także w liście.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 204 mln zł w 2020/2021 r. (październik 2020 - wrzesień 2021).

(ISBnews)