Rafako w ramach mediacji zawarł ugodę z PBG w restrukturyzacji w likwidacji oraz Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System dotyczącą umów w przedmiocie projektu Goleniów-Płoty oraz projektu Tłocznia Kędzierzyn-Koźle, podała spółka.

"Istotne postanowienia ugody dotyczą:

1. uzgodnienia, że realizacja umowy Goleniów-Płoty zakończyła się z dniem 15 grudnia 2020 roku;

2. uzgodnienia, że realizacja umowy Kędzierzyn zakończyła się z dniem 15 grudnia 2020 roku;

Reklama

3. potwierdzenia, że wykonawca z umowy Goleniów-Płoty i wykonawca z umowy Kędzierzyn był uprawniony do otrzymania dotychczas zapłaconego przez Gaz-System wynagrodzenia z tych umów;

4. potwierdzenia, że Gaz-System była uprawniona do otrzymania i zaliczenia na poczet swoich wierzytelności: (i) kwoty 15 222 720,75 zł [...], (ii) kwoty 2 755 069,19 zł [...], (iii) kwoty 20 750 100 zł [...] oraz kwoty 20 750 100 zł [...];

5. uzgodnienia spornej części wynagrodzenia wykonawcy z umowy Goleniów-Płoty w kwocie 30 543 771,78 zł netto, tj. 37 568 839,29 zł brutto;

6. uzgodnienia spornej części wynagrodzenia wykonawcy z umowy Kędzierzyn w kwocie 63 815 257,8 zł netto, tj. 78 492 767,09 zł brutto;

7. uzgodnienia, że na poczet kwoty łącznej wynagrodzenia z punktu 5. i 6. powyżej Gaz-System, z uwzględnieniem dotychczasowych rozliczeń umowy Goleniów-Płoty i umowy Kędzierzyn i ustępstw/uzgodnień poczynionych w ugodzie, dokona na rzecz emitenta płatności kwoty 21 702 576,8 zł, która to płatność będzie równoznaczna z zaspokojeniem przez Gaz-System wszystkich należności emitenta i PBG z w/w umów i inwestycji realizowanych na podstawie w/w umów;

8. zrzeczenia się przez strony ugody wobec siebie wszelkich roszczeń związanych z umową Goleniów-Płoty i umową Kędzierzyn oraz inwestycjami realizowanymi na podstawie tych umów, z wyjątkiem roszczeń wskazanych w ugodzie, które nie wpływają istotnie na prawa i obowiązki stron ugody" - czytamy w komunikacie.

Ugoda, zgodnie z jej treścią, wejdzie w życie pod warunkiem uprawomocnienia się postanowienia właściwego sądu powszechnego w przedmiocie zatwierdzenia ugody.

Rafako jest producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 537 mln zł w 2021 r.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.

(ISBnews)