Reklama

"Ocena wyników I kwartału winna być prowadzona w odniesieniu do wymagających warunków otoczenia, w którym funkcjonują spółki Grupy Azoty. W Nawozach byliśmy w stanie realizować marże dwucyfrową (EBITDA 12%) pomimo, iż gaz osiągał pułapy powyżej 20 euro, a prawa do emisji CO2, których rekompensata dla branży nawozowej w 2021 będzie znacząco zredukowana, sięgały poziomów prognozowanych przez specjalistów dopiero na drugą część obecnej dekady. W biznesie OXO realizujemy wysoką dynamikę wyników. Segment Tworzyw wyraźnie podniósł się po bardzo trudnym okresie pandemicznym, z kolei Pigmenty wciąż utrzymują wysoką rentowność sprzedaży. Patrząc na nasz biznes w ujęciu długoterminowym, wyniki I kwartału oceniamy pozytywnie. Taka perspektywa wypłaszacza efekty rynkowych turbulencji, przynosząc zrównoważony wymiar naszych wyników finansowych" - powiedział wiceprezes Tomasz Hryniewicz, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Zysk operacyjny wyniósł 213,43 mln zł wobec 248,08 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 405,09 mln zł wobec 437,69 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 361,98 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 3 103,72 mln zł rok wcześniej.

Segment Nawozy odnotował w I kw. 2021 ok. 5-proc. zwiększenie przychodów w stosunku do I kw. ubiegłego roku (z 1 927 mln zł do 2 019 mln zł). Ceny nawozów azotowych, wieloskładnikowych i specjalistycznych znajdowały się w trendzie wzrostowym i w I kw. były wyższe przeciętnie o ok. 7% r/r, przy jednoczesnym spadku łącznego wolumenu sprzedaży o ok. 6% r/r w związku z istotnymi przesunięciami w czasie aplikacji nawozów z racji warunków pogodowych (przedłużająca się zima). Z tych też powodów spodziewane jest wydłużenie w czasie sprzedaży sezonowej. Rynek nawozów śledzi notowania cen gazu, które w I kw. były o ponad 70% wyższe niż przed rokiem, co miało decydujący wpływ na strategię cenową producentów nawozów. Zarówno ceny gazu, jak i drogie uprawnienia do emisji CO2, niesprzyjające warunki pogodowe mogą mieć wpływ na posezonową politykę cenową. Dodatkowo, wyższy popyt na nawozy i trudności z importem z rynków światowych (m.in. wyższe ceny frachtu, ale również polityka krajów wspierająca zrównoważenie popytu na krajowych rynkach zamiast dotychczas realizowanego eksportu do innych państw) mogą również mieć wpływ na trend cenowy w krótkim horyzoncie czasu, czytamy w komunikacie.

W segmencie Tworzywa odnotowano wzrost przychodów (z 373 mln zł do 387 mln zł, tj. o 3,5% r/r) z przełożeniem na dodatnią marżę EBITDA (wzrost z minus 0,5% do plus 2,0%). W segmencie odnotowano wyższe średnie ceny (o 8% r/r), które są wynikiem wysokiego popytu w praktycznie wszystkich zastosowaniach oraz ograniczonej podaży produktu na rynku. Odchylenia na cenach surowców były niewielkie (nieznacznie niższe ceny fenolu i nieznacznie wyższe ceny benzenu r/r), a główne problemy segmentu były natury logistycznej. Blokada Kanału Sueskiego opóźniła dostawy surowca do Europy (w tym benzenu i fenolu), a sytuacja pandemii spowodowała niedobór kontenerów transportowych, co zwiększyło koszty transportu.

W segmencie Chemia odnotowano wzrost przychodów z 685 mln zł do 815 mln zł ( tj. o 18,9% r/r), przy obniżeniu marży EBITDA o 3,9 pkt proc. Popyt na biel tytanową na rynku europejskim był wysoki ze względu na duże zainteresowanie z rynku budownictwa mieszkaniowego (renowacje). W konsekwencji ceny na rynku również się zwiększyły, a warunki logistyczne (wysokie koszty frachtu) dodatkowo ograniczały napływ towarów z Chin. Wysoki popyt (szczególnie w USA), ograniczona podaż i podobne trudności logistyczne dotyczyły rynku melaminy, dla której poziom cenowy, zbieżny z notowaniami mocznika wyraźnie odczuwa skutek gazowy. Na rynku siarki granulowanej i płynnej notowano wysoką dynamikę wzrostu cen, co jest wynikiem dużego popytu i ograniczonej podaży ze strony przemysłu petrochemicznego, który działał w ograniczonym zakresie (pandemia, remonty, wyłączenia). Jednak najwyższą dynamikę poprawy wyników odnotowały alkohole OXO, w następstwie dużego zapotrzebowania rynkowego i ograniczeń produkcyjnych (siła wyższa) przez część wytwórców, podała spółka.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 25,21 mln zł wobec 30,73 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,52 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)