"2022 - główne czynniki wpływające na wyniki Banku: […] Kontynuacja wzrostu zysku netto, dalsza poprawa dochodowości i efektywności kosztowej" - czytamy w prezentacji wynikowej.

Wynik odsetkowy ma wzrosnąć, "silnie wsparty wzrostem wolumenu kredytowego oraz podwyżkami stóp procentowych".

"Wynik prowizyjny wsparty dalszym wzrostem skali działania oraz aktywności klientów w warunkach wysokiego tempa wzrostu gospodarki" - czytamy dalej.

Dochody ogółem mają rosnąć, wsparte wynikiem z działalności podstawowej, efektem wysokiej bazy 2021 w pozostałych dochodach.

Koszty operacyjne mają spadać, pozostając pod wpływem presji inflacyjnej, inwestycji oraz wzrostu kosztów regulacyjnych.

W przypadku kosztu ryzyka bank zakłada: "umiarkowany wpływ wzrostu stóp procentowych w zakładanym scenariuszu, kontynuacja normalizacji kosztów ryzyka do poziomów określonych w strategii banku".

W 2021 r. PKO BP miał 4 874 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 557 mln zł straty rok wcześniej.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 418,09 mld zł na koniec 2021 r.

(ISBnews)