Oczekiwania ośmiu biur maklerskich, co do straty banku za trzeci kwartał, wahały się od 41 mln zł do 97 mln zł.

Po trzech kwartałach 2022 roku zysk netto grupy Alior Banku wynosi 322,8 mln zł, czyli jest niższy niż rok wcześniej o 16 proc.

Wpływ na wyniki banku w III kwartale miało ujęcie kosztów wakacji kredytowych. Całkowity koszt oszacowany w oparciu o 69 proc. partycypacji kredytobiorców uprawnionych do skorzystania z zawieszenia spłaty kredytu wyniósł 502 mln zł.

Dodatkowo wpływ na wyniki miało zawiązanie rezerw na zwrot klientom dodatkowej marży dotyczącej kredytów hipotecznych pobieranej w okresie do ustanowienia zabezpieczenia (23 mln zł), a także dodatkowa wpłata na System Ochrony Banków Komercyjnych (19 mln zł) oraz wpłata na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (53 mln zł).

Reklama

Zdarzenia o charakterze jednorazowym obniżyły wynik netto banku łącznie o 494 mln zł. Skorygowany zysk netto grupy Alior Bank w III kwartale wyniósł ok. 431 mln zł.

Alior Bank zaraportował w III kwartale wyższy niż oczekiwano wynik odsetkowy, ale niższy wynik z tytułu opłat i prowizji.

Wynik odsetkowy banku sięgnął 586,7 mln zł i był 12 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 525,7 mln zł (w przedziale oczekiwań 508 - 545 mln zł). Wynik ten wskutek kosztów wakacji kredytowych spadł 17 proc. rok do roku i 40 proc. w ujęciu kwartalnym.

Marża odsetkowa w III kwartale 2022 roku spadła do 3,07 proc. z 3,77 proc. rok wcześniej. W okresie I-III kwartału marża wyniosła 4,27 proc.

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 201,6 mln zł i był 4 proc. poniżej konsensusu na poziomie 209 mln zł (oczekiwania wahały się od 205 mln zł do 217 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 6 proc. rdr i spadł 9 proc. kdk.

Bank podał, że spadek wyniku prowizyjnego w III kwartale w stosunku do II kwartału wynikał przede wszystkim ze specyfiki rozliczeń transakcji kartowych i związanej z tym zmienności wyników kwartalnych oraz ujęciem jednorazowych prowizji związanych z prowadzeniem rachunków w II kwartale.

Alior Bank poinformował, że w kolejnych kwartałach oczekuje wzrostu wyniku z tytułu opłat i prowizji.

Odpisy wyniosły w trzecim kwartale 263,8 mln zł czyli były zbliżone do oczekiwań rynkowych na poziomie na poziomie 270,1 mln zł w przedziale oczekiwań od 250 mln zł do 280 mln zł. Odpisy wzrosły 4 proc. rdr i 10 proc. kdk.

Koszty ryzyka banku w okresie I-III kwartały wyniosły 1,47 proc., a w samym III kwartale 1,64 proc.

Bank poinformował, że obecnie nie widzi istotnego negatywnego wpływu dotychczasowych podwyżek stóp procentowych na poziom tego wskaźnika, ale spodziewa się, że koszty ryzyka nieco wzrosną w kolejnych kilku kwartałach.

"Wskaźnik CoR za cały 2022 rok nie powinien znacząco odchylić się od poziomu osiągniętego w 2021 roku, tj. 1,6 proc. Poziom kosztów ryzyka w 2023 roku może nieco wzrosnąć, będzie to uzależnione głównie od kształtowania się sytuacji makroekonomicznej oraz bieżącego i oczekiwanego zachowania Klientów" - napisał bank w prezentacji.

Koszty banku wyniosły w III kwartale 2022 roku 456,4 mln zł i były zbliżone do oczekiwań rynku (467,6 mln zł). Koszty wzrosły 17 proc. rdr i spadły 23 proc. kdk.

Alior poinformował, że w całym 2022 roku koszty działania grupy nie powinny wzrosnąć o więcej niż 12 proc. rdr (bez uwzględnienia składek BFG, składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców oraz kosztu przystąpienia do Systemu Ochrony Banków Komercyjnych).

Wolumen kredytów brutto wzrósł rdr o 0,4 proc. do 63,7 mld zł, a depozyty wzrosły o 8,1 proc. do 72,4 mld zł.

Portfel kredytów hipotecznych brutto banku pod koniec III kwartały wynosił 15,9 mld zł, czyli wzrósł 6 proc. rdr. Sprzedaż tych kredytów w III kwartale wyniosła 0,44 mld zł, czyli była o 53 proc. niższa niż rok wcześniej. Bank ma 6,2 proc. udział w rynku sprzedaży kredytów hipotecznych.

Sprzedaż pożyczek gotówkowych w III kwartale wyniosła 1,3 mld zł, czyli spadla 19 proc. rdr. Portfel tych kredytów spadł rdr o 7 proc. do 17,7 mld zł.

Koszty ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych wyniosły w III kwartale 15,1 mln zł.

Bank podał, że poziomy współczynników kapitałowych Tier oraz TCR na koniec III kwartału znacznie przekraczały minima regulacyjne, odpowiednio o: 246 pb. (1,2 mld zł) oraz 173 pb. (0,9 mld zł).

Wskaźnik TCR wynosi 13,7 proc., a Tier 1 12,43 proc. (PAP Biznes)