Warszawa, 31.10.2019 (ISBnews) - Umowa zmieniająca do umowy w sprawie finansowania działalności z 28 maja 2019 r. weszła w życie, podała Elektrobudowa.
"Niezależnie od pozostającego w toku procesu uzgadniania z wierzycielami długoterminowej struktury finansowania, w dniu dzisiejszym podpisana została umowa zmieniająca, której treść obejmuje następujące okoliczności:
A. Brak do 15 listopada 2019 r. któregokolwiek z poniższych zdarzeń stanowi każdorazowo zdarzenie uzasadniające rozwiązanie umowy, zgodnie z definicją takiego zdarzenia określonego w umowie
o finansowanie: (i) rozpoczęcie budowania księgi popytu (book buildingu) na akcje emitenta;
(ii) przydział emisji akcji emitenta serii F; oraz (iii) wpłata środków przez inwestorów z tytułu objęcia akcji emitenta serii F.
B. Data końcowa została zmieniona na dzień 15 listopada 2019 r.
C. Najpóźniej w dniu 20 listopada 2019 r. wszystkie niespłacone kwoty główne, wraz z odsetkami z tytułu dokumentów finansowania w rozumieniu umowy o finansowanie, staną się wymagalne (o ile dana kwota nie stała się wymagalna przed tą datą).
Emitent otrzymał również oświadczenia zmieniające do dotychczas złożonych oświadczeń od Banku Polska Kasa Opieki S.A. oraz Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A." - czytamy w komunikacie.
"Tym samym, umowa zmieniająca weszła w życie w dniu 31 października 2019 r." - dodano.
Wczoraj Elektrobudowa podawała, że oczekuje podpisania dziś umowy zmieniającej do umowy w sprawie finansowania jej działalności z 28 maja 2019 r.
Wejście w życie umowy zmieniającej pozostawało uzależnione od jej podpisania przez wszystkie banki oraz ubezpieczycieli będących jej stronami. Dodatkowo musiały zostać złożone przez Bank Polska Kasa Opieki oraz Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń oświadczenia zmieniające do dotychczas złożonych oświadczeń.
Dotychczas obowiązująca data końcowa pod umową o finansowanie upływa z dniem 30 października 2019 roku, a niewypełnienie opisanego powyżej zobowiązania związanego z zapewnieniem wystąpienia zdarzeń związanych z emisją akcji serii F stanowi zdarzenie uzasadniające rozwiązanie umowy, zgodnie z definicją takiego zdarzenia określonego w umowie o finansowanie, przypomniano wczoraj.
Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)