Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej wyniósł 6,45 mld zł wobec 0,29 mld zł rok wcześniej, podano w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7,28 mld zł wobec 8,28 mld zł rok wcześniej.

Zmiany danych za II kw. 2019 r. związane są z zastosowaniem standardu MSSF16, wyjaśniła spółka.

"Na szacunkowe wyniki finansowe grupy kapitałowej PGNiG w I kwartale 2020 roku wpływ miały:

Reklama

1. W segmencie Poszukiwanie i Wydobycie:

- niższe r/r notowania cen produktów, w tym ceny kwartalnej ropy naftowej Brent w USD/bbl o 54% oraz ceny gazu Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii o 49% w porównaniu do II kwartału 2019 r.;
- dokonanie odpisów aktualizujących majątku trwałego w segmencie w kwocie ok. -94 mln zł;
- wzrost wolumenu wydobycia ropy naftowej o 52 tys. ton (46% r/r) w Norwegii w relacji do II kwartału 2019 r.

2. W segmencie Obrót i Magazynowanie:

- pomniejszenie kosztów operacyjnych dot. gazu w wyniku ujęcia wpływu rozliczenia wynikającego z zawarcia aneksu do kontraktu jamalskiego w kwocie 5 689 mln zł oraz dodatni wynik na różnicach kursowych z wyceny bilansowej wzajemnych rozliczeń (ok. 300 mln zł);
- wpływ zastosowania od dnia 1 marca 2020 roku w rozliczeniach za gaz dostarczany na podstawie kontraktu jamalskiego zasądzonej formuły cenowej na podstawie wyroku Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie;

- istotny spadek ceny gazu na TGE, mającej wpływ na poziom ceny przekazania gazu z wydobycia krajowego do segmentu Obrót i Magazynowanie;
- niższa o 2,9% średnia cena za paliwo gazowe w taryfie detalicznej obowiązującej od 1 stycznia 2020 r.;
- wpływ rozwiązania odpisu na zapasie gazu o +108 mln zł, przy zawiązaniu odpisu na -91 mln zł w II kwartale 2019 r.;
- wynik na realizacji instrumentów zabezpieczających objętych rachunkowością zabezpieczeń ujętych w przychodach ze sprzedaży w wysokości +171 mln zł (w II kwartale 2019 r.: +102 mln zł).


3. W segmencie Dystrybucja:

- wyższa o 3,5% taryfa za usługę dystrybucji gazu, obowiązująca od 3 kwietnia 2020 r.;
- niższa średnia temperatura w II kwartale 2020 r. o 1,7°C r/r;
- saldo przychodów i kosztów z tytułu bilansowania systemu: +2 mln zł w II kwartale 2020 r. wobec +181 mln zł rok wcześniej.

4. W segmencie Wytwarzanie:
- wyższe przychody ze sprzedaży ciepła o 18% r/r na skutek niższej średniej temperatury w II kwartale 2020 r. i wyższych wolumenów produkcji ciepła;
- niższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej z wytwarzania o 13% r/r przy niższym wolumenie sprzedaży;
- niższe r/r koszty węgla do produkcji.


5. Wpływ wyceny udziałów w inwestycji w Polską Grupę Górniczą SA na łączną kwotę -222 mln zł w efekcie ujęcia wpływu pandemii COVID-19 na funkcjonowanie spółki" - czytamy w komunikacie.

Publikacja raportu okresowego za II kwartał 2020 roku nastąpi 20 sierpnia 2020 roku.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.