Spółki zależne Columbus Energy zawarły umowy nabycia spółek projektowych realizujących farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 8,849 MW oraz 22 projektów farm fotowoltaicznych o mocy ok. 1 MW każda, podała grupa. Łączna wartość wszystkich umów to 9,2 mln euro.

"Columbus JV1 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zawarła umowę nabycia 100% udziałów (dalej: Umowa) w spółkach: SPower Lubień Dolny 2 Sp. z o.o., SPower Osinki Sp. z o.o., SPower Polanów Sp. z o.o., SPower Sudol Sp. z o.o., SPower Kołaczyce Sp. z o.o. realizujących przedsięwzięcia farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 8,849 MW" - czytamy w komunikacie.

Wartość nabycia spółek projektowych wyniosła 9 060 000 euro (w tym: kwota 2 946 665,31 euro, płatna w dwóch transzach za nabycie udziałów w spółkach projektowych, która to kwota stanowi początkową cenę sprzedaży i będzie podlegała korektom w oparciu o ostateczne wartości przychodów ze sprzedaży energii wypracowanych przez spółki projektowe do dnia zamknięcia; kwota 5 500 000 euro z tytułu wartości nominalnej wyemitowanych przez sprzedającego obligacji powiększona o odsetki; pozostała kwota posiadanych przez spółki projektowe innych zobowiązań), podano także.

"Columbus JV1A sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Krakowie zawarła dwie umowy nabycia łącznie 22 projektów przygotowywanych do realizacji farm fotowoltaicznych o mocy ok. 1 MW każda we wczesnej fazie realizacji" - wskazano w drugim komunikacie.

Projekty są na wczesnym etapie rozwoju. W skład każdego projektu wchodzi umowa najmu oraz w zależności od projektu decyzja środowiskowa oraz decyzja o warunkach zabudowy, względnie inne komponenty takiej jak złożony wniosek o wydanie warunków przyłączenia. Zakres umów odnosi się w szczególności do przeniesienia praw autorskich do składników projektów, o których mowa w umowach, z zastrzeżeniem, że te prawa autorskie zostaną przekazane po zawarciu umów.

"Cena za każdy projekt wynosi 6 315,77 euro netto powiększony o należny podatek VAT, co daje łączną kwotę 138 946,94 euro netto. Cena ta zostanie zapłacona w dwóch ratach:

a) 1 rata stanowiąca 5 406,68 euro netto za każdy projekt, tj. łącznie 118 946,96 euro płatne w ciągu 3 dni roboczych od daty podpisania umowy;

b) 2 rata stanowiąca 909,09 euro netto za każdy projekt, tj. łącznie 19 999,98 euro płatne w ciągu 3 dni roboczych od daty przekazania ostatniego projektu, ale w nie późniejszym terminie niż 6 miesięcy od daty podpisania umowy" - czytamy dalej.

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews)