Reklama

"Zgodnie z treścią porozumienia podziałowego w brzmieniu nadanym aneksem, realizacja wyodrębnienia projektu gazowego z SPV nastąpi bądź (i) w drodze sprzedaży przez SPV aktywów i pasywów (praw i obowiązków) oraz innych elementów składających się na projekt gazowy, bądź (ii) w drodze podziału SPV przez wydzielenie w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych ("transakcja"). Możliwość wyodrębnienia projektu gazowego z SPV poprzez sprzedaż aktywów i pasywów nie była przedmiotem pierwotnej treści porozumienia podziałowego" - czytamy w komunikacie.

W przypadku sprzedaży projektu gazowego, sprzedaż ta zostanie dokonana na rzecz spółki wskazanej przez Energę i będącej spółką z jej grupy kapitałowej bądź grupy kapitałowej PKN Orlen po dokonaniu niezależnej wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa składającej się na projekt gazowy przez profesjonalny podmiot trzeci.

"Aneks wprowadził nadto następujące postanowienia zmieniające treść porozumienia podziałowego:

1) do wyboru ostatecznego sposobu przeprowadzenia transakcji uprawniony jest w sposób wiążący emitent, przy czym dokonując wyboru uwzględni również uzasadnione interesy Enea S.A. jako wspólnika SPV.

2) w razie wyboru sprzedaży, po wykonaniu transakcji, dopuszcza się przeprowadzenie czynności wydzielenia (w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych) praw i obowiązków składających się na kontrakt mocowy na 15 letni okres wsparcia, zawarty wskutek uczestnictwa SPV 21 grudnia 2018 roku w aukcji rynku mocy na rok dostaw 2023; decyzja, co do wydzielenia kontraktu mocowego, będzie przedmiotem odrębnego uzgodnienia" - czytamy dalej.

Strony planują zawarcie transakcji do końca II kwartału 2021 r., jednak termin ten nie jest oznaczony w porozumieniu podziałowym i aneksie, podano także.

Wcześniej w maju PKN Orlen zawarł z Energą porozumienie określające zasady oraz zakres współpracy przy wykonywaniu umowy inwestycyjnej przy budowie bloku energetycznego w technologii zasilania paliwem gazowym w Elektrowni Ostrołęka C. Z 51% udziałów spółki celowej CCGT Ostrołęka, przypadającej PKN Orlen i Enerdze, Energa obejmie 50% plus jeden udział, a PKN Orlen pozostałą część.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)