Projekty znajdują się na różnym etapie zaawansowania, w tym 30 345 MW, które w dniu 11 czerwca 2021 r. zostały złożone do aukcji OZE organizowanej przez Urząd Regulacji Energetyki (URE), podano.

"Na podstawie Umów i na warunkach w nich określonych sprzedający sprzedali i przenieśli na rzecz Columbus 100% udziałów w spółkach projektowych. Własność udziałów została przeniesiona przez sprzedających na Columbus w dniu zawarcia umów. Columbus zobowiązany jest wnieść zapłatę za nabycie udziałów spółek projektowych na rzecz sprzedających, w terminie 14 dni od daty podpisania umów. Cena nabycia równa jest wartości nominalnej udziałów w każdej spółce projektowej. Pozostała część rozliczenia ze sprzedającymi zostanie uregulowana po pozytywnym wyniku przeprowadzonego przez Columbus due diligence" - czytamy w komunikacie.

Columbus może odstąpić w terminie 2 lat od daty zawarcia od Umów w przypadku stwierdzenia wad prawnych projektów (które nie zostały usunięte przez sprzedających po wcześniejszych wezwaniu do ich usunięcia), zastrzeżono.

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku New Connect.

Reklama

(ISBnews)