"Wybrane dane za II kwartał 2021 roku:

Przychody Grupy: 3 228 mln zł (wobec 2 842 mln zł w II kwartale 2020 roku).

Reklama

EBITDA Grupy: 659 mln zł (wobec 487 mln zł w II kwartale 2020 roku), w tym:

EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja: 559 mln zł (wobec 447 mln zł w II kwartale 2020 roku),

EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie: 45 mln zł (wobec 29 mln zł w II kwartale 2020 roku),

EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż: 67 mln zł (wobec 18 mln zł w II kwartale 2020 roku).

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy: 323 mln zł (wobec -244 mln zł w II kwartale 2020 roku).

Wynik netto Grupy: 284 mln zł (wobec -878 mln zł w II kwartale 2020 roku).

Nakłady inwestycyjne: 600 mln zł (wobec 484 mln zł w II kwartale 2020 roku).

Dystrybucja energii elektrycznej: 5 761 GWh (wobec 4 974 GWh w II kwartale 2020 roku).

Produkcja energii elektrycznej brutto: 895 GWh (wobec 624 GWh w II kwartale 2020 roku).

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 4 398 GWh (wobec 4 354 GWh w II kwartale 2020 roku)" - czytamy w komunikacie.

EBITDA Grupy w II kw. 2021 r. wyniosła 659 mln zł w porównaniu do 487 mln zł w II kw. 2020 r.

"Wszystkie linie biznesowe wypracowały wyższy wynik EBITDA r/r. Największy wzrost zanotowała Linia Biznesowa Dystrybucja (EBITDA wyższa o 112 mln zł), co przede wszystkim wynika z wyższej marży na dystrybucji (efekt wyższego wolumenu dystrybucji). Jednocześnie w II kw. 2020 roku miało miejsce zdarzenie jednorazowe dotyczące zmiany ujęcia infrastruktury otrzymanej nieodpłatnie, które poprawiło wyniki tej linii w tamtym okresie. Wyższy poziom EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie w II kw. 2021 roku (o 16 mln zł r/r) był w głównej mierze spowodowany wyższymi przychodami ze sprzedaży energii elektrycznej oraz wyższym przychodem z usług systemowych. W II kw. 2021 r. EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż była wyższa o 49 mln zł r/r, co w głównej mierze wynika z efektu niskiej bazy (w 2020 roku obowiązywała niekorzystna taryfa Prezesa URE dla gospodarstw domowych, a także wyniki II kw. 2020 roku były obniżone na skutek pandemii - realizacja straty na wyprzedaży nadwyżek energii) oraz ogólnej poprawy rentowności sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2021 r."- czytamy także.

Wybrane dane za I półrocze 2021 roku:

Przychody Grupy: 6 669 mln zł (wobec 6 095 mln zł w I pół. 2020 roku).

EBITDA Grupy: 1 417 mln zł (wobec 1 055 mln zł w I pół. 2020 roku), w tym:

EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja: 1 079 mln zł (wobec 940 mln zł w I pół. 2020 roku),

EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie: 149 mln zł (wobec 98 mln zł w I pół. 2020 roku),

EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż: 211 mln zł (wobec 52 mln zł w I pół. 2020 roku), podano dalej.

"Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy: 807 mln zł (wobec 63 mln zł w I pół. 2020 roku). Wynik netto Grupy: 668 mln zł (wobec -767 mln zł w I pół. 2020 roku). Nakłady inwestycyjne: 945 mln zł (wobec 815 mln zł w I pół. 2020 roku). Dystrybucja energii elektrycznej: 11 567 GWh (wobec 10 668 GWh w I pół. 2020 roku). Produkcja energii elektrycznej brutto: 1 922 GWh (wobec 1 425 GWh w I pół. 2020 roku). Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 9 315 GWh (wobec 9 275 GWh w I pół. 2020 roku)" - czytamy także.

Według spółki wynik netto Grupy w I półroczu 2021 roku wyniósł 668 mln zł w porównaniu do -767 mln zł w analogicznym okresie 2020 roku. Na wzrost wartości tego wyniku r/r wpłynęły, oprócz wzrostu wartości EBITDA, następujące czynniki:

a) Niższy poziom dokonanych odpisów aktualizujących wartość aktywów (w I półroczu 2020 roku odpisy wynosiły 470 mln zł, podczas gdy w sprawozdawanym okresie 72 mln zł).

b) Lepszy wynik na działalności finansowej, który wynikał głównie z efektu niskiej bazy - w I półroczu 2020 roku zanotowano wysokie koszty finansowe (przede wszystkim efekt ujęcia odpisu pożyczki udzielonej spółce Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o., w związku z decyzją o niekontynuowaniu realizacji budowy Elektrowni Ostrołęka C w oparciu o paliwo węglowe oraz dokonanie odpisu aktualizującego wartości inwestycji we wspólnym przedsięwzięciu w PGG).

c) Poprawa w wynikach jednostek stowarzyszonych oraz wspólnych przedsięwzięciach. W I półroczu br. dokonano częściowego rozwiązania rezerwy utworzonej rok wcześniej (co znacząco obniżyło wynik netto w I półroczu 2020 roku) dot. rozliczenia Projektu Węglowego.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen.