Jak przekazał resort w komunikacie, zgodnie z najnowszymi wytycznymi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Ministerstwo Klimatu i Środowiska zostało zobowiązane do ustalenia, czy organizacje ekologiczne "miały zapewniony realny, a nie jedynie formalny udział w postępowaniu o uwarunkowaniach środowiskowych przed Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu".

Zaznaczono, że sąd wskazał też na konieczność odniesienia się i powiązania przedmiotowej sprawy ze sprawą prowadzoną przed TSUE, a także wyrokami dot. zarządzonego środka tymczasowego.

Resort przypomniał, że dotychczasowe postanowienia dot. odmowy dopuszczenia organizacji ekologicznych do udziału w postępowaniach ws. koncesji dla kopalni Turów zostały wydane "na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, zgodnie z zasadą, że jeżeli koncesja poprzedzona jest decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach podjętą w postępowaniu toczącym się z udziałem społeczeństwa, w postępowaniu koncesyjnym nie stosuje się przepisów o udziale organizacji społecznych".

Reklama

Jak wyjaśniono, WSA w Warszawie podkreślił w wyrokach, iż zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego oznacza, że "w razie sprzeczności między normami prawa wspólnotowego a prawa krajowego organy stosujące prawo (sądy lub organy administracyjne)są obowiązane podjąć rozstrzygnięcie na podstawie normy prawa wspólnotowego i tym samym są obowiązane odmówić zastosowania normy prawa krajowego".

Ponadto - jak dodał resort - organ koncesyjny musiał uwzględnić zmianę stanu prawnego na dzień wydania postanowień, która nastąpiła w stosunku do stanu z daty wydania postanowień nt. odmowy dopuszczenia organizacji do udziału w postępowaniu - (zmiana przepisów prawa materialnego art. 33 „Prawa geologicznego i górniczego” dokonana ustawą z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy OOŚ, która była wynikiem ponownej implementacji art. 11 ust. 1 i 3 Dyrektywy EIA).

MKiŚ wskazało, że Minister Klimatu i Środowiska "jako organ koncesyjny, umożliwia zainteresowanej społeczności oraz stronom decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wniesienie odwołania oraz skargi" na decyzję inwestycyjną, poprzedzoną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

Dodano, że zgodnie z wytycznymi WSA i zmianą przepisów, przyznane zostało organizacji ekologicznej prawo do uczestniczenia w tym postępowaniu na prawach strony.

Jak przypomniało MKiŚ, 1 grudnia 2021 r. zakończono postępowanie w II instancji w przedmiotowej sprawie. Wydane zostały również obwieszczenia i przesłane do Gminy Bogatynia, Republiki Czeskiej i Republiki Federalnej Niemiec. W zawiadomieniu o zakończeniu postępowania i obwieszczenia wyznaczono termin stronom na ewentualne wnioski lub stanowiska w sprawie - dodano. "Po tym czasie i przeanalizowaniu ewentualnych stanowisk organ koncesyjny – Minister Klimatu i Środowiska – wyda decyzję rozstrzygającą" - wskazano. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco